Objectius principals

Els objectius principals del nostre projecte educatiu són:

1) posar els mecanismes per garantir l’èxit escolar per tothom, de manera que tot l’alumnat rebi l’atenció adequada segons les seves necessitats i hi hagi el menor percentatge de fracàs escolar possible.

2) aconseguir les competències bàsiques necessàries per viure i conviure al món, especialment focalitzades en la comprensió lectora i escrita en totes les àrees, és a dir, dominar la lectura i escriptura.

3) donar importància cabdal al domini de les llengües curriculars i les llengües estrangeres. En acabar l’ESO l’alumnat ha de ser competent en castellà, català, anglès i francès, si és el cas.

4) integrar les tecnologies de la informació i la comunicació en totes les accions comunicatives, tant les que tenen lloc dins de l’aula (procés d’ensenyament-aprenentatge), com al centre (intranet, moodle), comunicació amb les famílies (via correu electrònic, web, programa informàtic de tutoria), com amb l’entorn i la projecció exterior (pàgina web, revista).

5) formar ciutadans respectuosos amb el medi ambient, tolerants amb totes les idees i creences, amb capacitat crítica per analitzar la realitat i preocupats per la seva salut i benestar.

Tenim un projecte educatiu basat en el seguiment personalitzat de l’alumnat, incidint en dos aspectes:

  • el rendiment acadèmic (seguiment tutorial, atenció a la diversitat, seguiment dels deures i resultats de les proves i exàmens, esforç, organització personal).
  • les habilitats socials (dinàmiques de grup, revisió dels drets i deures, assemblees, formació en valors) i els mecanismes de control i manteniment de la convivència (cada dia pel matí s’envia un missatge a la família d’un alumne que no ha vingut a classe i setmanalment s’envien informes de totes les incidències. Per altra banda, posem negatius per mal comportament o si la falta és greu fem comunicat per escrit a les famílies que ens l’han de retornar signat. Qualsevol baralla amb agressió física serà motiu d’obertura d’expedient disciplinari. També es posen positius per la feina ben feta. A l’hora de la sortida l’equip directiu fa torns ocasionalment per acomiadar els alumnes en la porta).