Instruccions d’ús de la biblioteca

FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA

1. Els usuaris

 • Pot utilitzar la biblioteca de l’Institut Torrent dels Alous tot l’alumnat del centre, tot el professorat, el personal no docent i qualsevol persona relacionada per algun motiu amb el centre.

2. Servei de préstec

 • El servei de préstec es porta a terme durant els patis. Es pot agafar llibres tant al 1r com al 2n pati.
 • El llibres es poden tenir 15 dies en préstec i, si cal, es pot demanar pròrroga (només cal anar a la biblioteca i dir-ho al professor de guàrdia de biblioteca).
 • Queden excloses de préstec les enciclopèdies, els diccionaris i els atles.
 • Si es perd un document o bé es malmet, s’haurà de restituir.
 • L’incompliment de les normes de servei i de préstec comporta l’exclusió d’aquest servei.

3. Normes d’ús

 • S’ha de romandre en silenci. Sols es permet parlar de manera molt fluixa.
 • No es pot menjar ni beure.
 • El material utilitzat s’ha de deixar al lloc corresponent.
 • Les taules i les cadires han de quedar al lloc on estaven abans d’entrar.
 • Una vegada acaba la feina es pot sortir de la biblioteca.
 • La capacitat de l’aula serà de 30 alumnes.
 • Passats cinc minuts ja no es podrà entrar.
 • Dos minuts abans que soni la música, s’haurà de recollir i revisar que tot estigui net i al seu lloc.