Projecte lingüístic

El nostre projecte lingüístic està en fase d’actualització. La darrera aprovació és de l’any 2014.

La llengua d’aprenentatge i de totes les activitats del centre és el català.

Llengües estrangeres:

Primera llengua estrangera: Anglès. Grups flexibles a tots els nivells de l’ESO; Introducció d’altres matèries en anglès: les ciències (metodologia AICLE). L’hora de desdoblament al laboratori és en anglès (Science Lab.). A 4t d’ESO el viatge de fi de curs és a Dublín. També s’oferta fer el Projecte de Recerca en anglès; la matèria de Ciències per al món contemporani al batxillerat es fa parcialment en anglès (Science Today). A l’ESO, fem un projecte de ciències en anglès en col·laboració amb un centre de Dinamarca. A més, hem iniciat contactes amb un centre d’Alemanya per intercanviar pràctiques de metodologia STEM.

Segona llengua estrangera: Francès. És una matèria optativa i s’oferta a partir de 1r d’ESO. A 2n d’ESO anem un dia a França (Cotlliure) i a 3r d’ESO s’organitza una estada lingüística a Montpeller. A 3r d’ESO es fa una hora de la matèria de socials en francès. Tenim auxiliar de conversa en llengua francesa.

Segona llengua estrangera: Alemany. A partir del curs 2018-19 l’alemany s’oferta com a segona llengua estrangera a partir de 1r d’ESO.

Altres llengües: Dins del marc de l’educació plurilingüe, es fomentarà el coneixement d’altres llengües, com ara altres llengües romàniques, altres llengües d’Europa i el coneixement de les llengües del centre.

Pla de lectura

Lectures curriculars en les matèries de llengües. A castellà i català es llegeix un llibre per trimestre. A anglès un llibre obligatòriament i un segon de manera voluntària. A francès i alemany es fan lectures breus a classe.

Lectura en veu alta. Participem en el concurs per triar el millor lector en veu alta de Catalunya.

Temps de lectura. A partir del curs 2019/20 s’inicia aquest projecte que consisteix  en un temps fix dedicat a lectura lliure, silenciosa i autònoma dins de l’horari lectiu (mitja hora al dia). La fan tots els alumnes d’ESO, batxillerat i professors al mateix temps. Els objectius d’aquesta activitat són: desenvolupar el gust i l’hàbit de lectura, afavorir la comprensió lectora i millorar els resultats acadèmics.

Voluntaris de Conversa en català. Alumnes voluntaris s’ofereixen per fer conversa en català a l’hora del pati amb alumnes que no tenen fluïdesa en la llengua, siguin nouvinguts o no.

Aula d’Acollida. Per al curs 2020/21 tenim una dotació d’aula acollida repartida en dues mitges jornades.

Erasmus+. Tenim concedides i executades ja dues beques Erasmus+ KA1 per a formació del professorat i job shadowing. Actualment, tenim un Erasmus + KA2 amb alumnat per desenvolupar un projecte mediambiental junt amb dos centres europeus, un a Dinamarca i un altre a Alemany.

Fes clic aquí per veure els eixos-clau del nostre projecte lingüístic plurilingüe.