English + GEP

En els darrers anys la llengua anglesa ha esdevingut una eina de comunicació personal, acadèmica i laboral molt important, d’aquí que la nostra escola introdueixi l’anglès a P3 i es treballi al llarg de les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària.

Els nostres objectius són:

  • Introduir l’aprenentatge de l’anglès a l’Educació Infantil i consolidar‐lo a Primària per tal de millorar la competència comunicativa en anglès a totes les etapes.
  • Millorar l’expressió i comprensió oral de tot l’alumnat de l’escola.
  • Ampliar i reforçar el currículum de llengua estrangera amb el suport de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.

Les classes de l’alumnat d’Educació Infantil són dinàmiques i divertides ja que treballen la llengua anglesa a partir de contes, jocs i cançons. El nostre objectiu és introduir‐los de manera lúdica i progressiva a aquesta llengua, cada cop més necessària per desenvolupar‐se satisfactòriament en el món actual.Les aules tenen tota mena de material: titelles, contes, CDs, així com pissarra digital. Totes aquestes eines els permeten aprendre aquesta llengua tot jugant.

A l’etapa d’educació Primària, concretament a Cicle Inicial, es prioritza la comprensió i l’expressió oral mentre que a partir de Cicle Mitjà es van ampliant progressivament els continguts relacionats amb les competències escrites (comprensió i expressió) fins arribar a treballar de forma equitativa al Cicle Superior les 4 habilitats bàsiques: comprensió oral, expressió oral, comprensió escrita i expressió escrita.

La metodologia emprada afavoreix l’ús de la llengua anglesa amb activitats que els permeten interioritzar‐la . Es fan servir tots tipus de material i recursos a classe: llibres d’aprenentatge, DVDs, vídeos, cançons, internet, danses, diàlegs, poemes, CDROMS, pòsters, jocs… perquè les classes siguin interessants i motivadores i l’aprenentatge sigui agradable.

Des d’aquest any la nostra escola participa en el projecte GEP (Grup Experimental per al Plurilingüísme), per tal d’afavorir l’aprenentatge significatiu en llengua anglesa, tot utilitzant-la com a llengua vehicular per treballar en diferents moments d’escola. Els continguts s’escullen per tal de potenciar el treball oral i les experiències pràctiques. Així doncs, sempre es treballen temes que resultin interessants , que siguin el màxim propers als nostre alumnat i que ajudin els nenes i les nenes a ser competents tant en la llengua anglesa com en l’àmbit artístic

                    Imagen1                              Imagen2