Projectes d’investigació

La proposta metodològica de treball per projectes dins de l’àmbit de Coneixement del Medi sorgeix de la reflexió portada a terme durant el curs 2016-2017 dins del marc de l’assessorament sobre metodologies realitzat per la majoria de mestres del claustre.

A partir d’aquesta reflexió i formació prèvies, i valorant la necessitat d’introduir canvis metodològics que potencien el desenvolupament de les competències per a la vida, pretenem que els nens i nenes siguin més autònoms i capaços de desplegar les seves habilitats per investigar i resoldre problemes, per treballar en equip, per innovar i per construir coneixement rellevant per si mateixos.

Es tracta d’un enfocament educatiu que té com a base la participació dels petits en el procés d’aprenentatge, despertant-los el desig d’aprendre i conèixer en companyia dels altres. Moltes recerques posen en relleu que aprenem millor quan volem aprendre. La motivació juga un paper fonamental en els processos d’aprenentatge i, per tant, també en l’elecció dels mètodes d’ensenyament.

La metodologia basada en el treball per projectes estimula el gust per la investigació i el descobriment. La realització de projectes de treball en equips cooperatius constitueix una forma d’aprendre fent, una estratègia imprescindible per aconseguir un aprenentatge significatiu.

Els principis metodològics que orientaran la nostra practica educativa en l’àmbit del treball per projectes d’investigació seran:

  • Aprenentatge actiu i vivencial: Pretenem que els estudiants aprenguin investigant, debatent amb els altres, preguntant, resolent problemes, construint objectes… És a dir, duent a terme accions i productes reals i significatius entorn del projecte treballat a classe. Per tant, els projectes han de tenir com a objectiu preparar persones competents que també sàpiguen aplicar els seus coneixements en situacions reals, actuant en un món en transformació constant i prenent decisions d’una manera crítica i responsable.
  • Aprendre amb emoció i respecte: És important que partim de situacions d’aprenentatge que provoquin l’entusiasme i la curiositat dels alumnes, i que es desenvolupin a través de la resolució de reptes i problemes. Amb tot, aconseguirem un ambient de treball a l’aula còmode, distés i respectuós amb les diferents necessitats, ritmes i interessos de cadascú.
  • Aprenentatge cooperatiu: Per tal que les activitats dins de l’aula es converteixin en moments socials d’aprenentatge, resulta molt útil que els alumnes s’organitzen en equips base i investiguen col·lectivament. Arribar a acords i prendre decisions durant el treball cooperatiu seran dos elements fonamentals d’aquest aprenentatge.
  • Aprenentatge globalitzat: Per enriquir l’experiència d’aprenentatge dels xiquets, cal que abordem els projectes des de diferents punts de vista, atenent les diferents parts del currículum a partir de l’eix vertebrador que constitueix el projecte, els continguts de l’àmbit de Coneixement del Medi. Aquests seran l’excusa per donar entrada a molts altres elements transversal i/o propis d’altres àmbits curriculars.
  • Aprendre a aprendre: Són els nens i les nenes qui porten les regnes del seu aprenentatge i s’autogestionen. Per això, l’autoavaluació és un punt important dels projectes. Els membres de cada equip reflexionaran de manera individual i col·lectiva sobre el propi aprenentatge a l’inici del projecte, després de cada tasca o sessió i quan es doni per acabat. Així podran aprendre dels errors, perdre la por a equivocar-se i prendre consciència de les seves debilitats i fortaleses.
  • Implicació de les famílies: La participació activa de tota la comunitat educativa en els projectes d’investigació serà un element essencial de tot el procés. En totes les fases les aportacions de cadascú seran valorades i respectades, i la recerca d’informació i recursos per part de les famílies, ja sigui a través de la xarxa d’internet o per altres vies, reforçarà i orientarà la investigació.
  • Avaluació formativa: Una de les fases més importants del procés d’aprenentatge, en els projectes, la concebem com un moment de reflexió i d’aprenentatge. Es tracta d’avaluar per millorar. Entendre els errors com una font d’aprenentatge, i no com alguna cosa que cal sancionar, ens ajuda a respectar els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes. Per tant, utilitzarem instruments d’avaluació variats com el quadern de projectes, el dossier d’equip, les rúbriques, les escales de metacognició, els qüestionaris, etc.