Assessorament i Reconeixement

AssessoramentAdreçat a persones, majors de 18 anys, interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per a aconseguir-ho.

1. Descripció del Servei d’assessorament

 

INFORMACIÓ PER LA DIFUSIÓ SERVEI D’ASSESSORAMENT I DE RECONEIXEMENT DELS APRENENTATGES POSA EN VALOR LA TEVA EXPERIÈNCIA

Què és pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats. S’adreça A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació. La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

EL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost de 60€ de preu públic. Identifica i analitza detalladament les capacitats i les expectatives professionals de la persona, valorant i fent les recomanacions de les ofertes formatives que millor s’adaptin al seu perfil i interessos. Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral i on hi constarà:

 • Les recomanacions de la persona assessora.
 • L’itinerari formatiu i professional.
 • El dossier de la trajectòria professional.

 

 • SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS MITJANÇANT L’EXPERIÈNCIA LABORAL.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit que es vol reconèixer.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d’accés.

Sol·licitar el servei?

El serveis d’assessorament es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.

Per consultar Centres autoritzats: www.gencat.cat/ensenyament

On puc obtenir informació? A la web del Departament d’Ensenyament: http://www20.gencat.cat/ensenyament

Als centres que ofereixin el serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.

 

2. Carta de compromís de qualitat dels serveis

 

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU

L’Institut  St Feliu de Guíxols  es compromet a realitzar un servei d’assessorament dels aprenentatges en la formació professional d’acord amb l’establert a les normes i instruccions del Departament d’Ensenyament, la qual cosa inclou:

 1. Realitzar i publicar –al taulell d’anuncis i a la web del centre- abans del 30 de setembre de cada curs:
 2. Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats.
 3. El nombre de places que s’ofereixen per a cada família professional.
 4. Els criteris i el procediment d’admissió de les sol·licituds.
 5. Les dates del període de sol·licitud al servei d’assessorament.
 6. La data de publicació de la llista d‘admesos al servei i les places de reserva en cas que hi hagi una demanda superior a les places ofertades, així com el preu del servei.
 7. El termini per presentar la documentació i fer el pagament del preu del servei.
 8. El calendari del servei d’assessorament.
 9. Desplegar, almenys, un procés anual d’informació d’assessorament dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
 10. Prestar, almenys, un servei d’assessorament anual, per a cadascuna de les famílies de l’oferta publicada.
 11. Ampliar el termini de sol·licitud si no s’exhaureix el nombre de places assignades en la primera oferta publicada.
 12. Publicar les llistes d’admesos al servei d’assessorament en un període màxim de 7 dies hàbils després del termini de sol·licitud.
 13. Assignaruna persona assessora experta en orientació professionalde la família profesional corresponent.
 14. Assessorar a les persones usuàries en l’elaboració del dossier de trajectòria profesional
 15. Lliurar a les persones usuàries un informe d’assessorament, on costarà l’itinerari formatiu per assolir l’objectiu professional desitjat i les recomanacions per dur-lo a terme.
 16. Realitzar enquestes per poder recollir el grau de satisfacció de les persones usuàries sobre el servei proporcionat.
 17. Posar a l’abast de la persona usuària un servei de queixes i/o suggeriments, les qualstindran resposta en un termini no superior a 7 dies.

3. Preu del Servei

 • 60€ (Centres públics del Departament d’Ensenyament)
 • Als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament la prestació del Servei està subjecta a l’ingrés de 60€ en concepte de preu públic, tal i com s’estableix a l’ORDRE NS/270/2012, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius depenents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012). L’ordre determina en quines situacions les persones interessades poden demanar exempcions i bonificacions.

 

4. Oferta de places al Servei d’Assessorament de l’institut Sant Feliu de Guíxols curs 2020-2021

Família Professional
Cicle formatiu Places
Comerç i màrqueting CFGM Activitats Comercials (CM10) 2
Electricitat i electrònica CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (EE10) 2
Imatge Personal CFGM Estètica i Bellesa (IP20) 2
Transport i manteniment de vehicles CFGM Manteniment d’Estructures de Fusta i Mobiliari d’ Embarcacions d’Esbarjo (TM70) 2
Imatge Personal CFGM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (IP10) 2
Serveis socioculturals i a la comunitat CFGS Educació Infantil (SCB0) 2
Administració i gestió CFGM Gestió Administrativa (CFPM AG10) 2
Administració i gestió CFGS Administració i Finances (CFPS AGB0) 2

 

5. Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

6. Calendari

 

Descripció

Data Observacions
Període d’admissió de sol·licituds. Enllaç Pendent Presencial a la secretaria del centre o via mail
Publicació de les llistes provisional d’admesos i places de reserva Pendent A la pàgina web del centre
Reclamacions a la llista provisional de persones admeses. Enllaç Pendent Presencial a la secretaria del centre o via mail
Publicació llista definitiva de persones admeses i places de reserva. Enllaç Pendent A la pàgina web del centre
Lliurament de la documentació Pendent
 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals
 • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport acompanyat
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.Presencial a la secretaria del centre o via mail
Pagament del Servei. Enllaç Pendent La manca de pagament del preu del servei en el termini establert comporta l’exclusió del servei.
Data d’inici de les sessions d’assessorament Pendent trucada telefònica i/o un correu notificant l’hora assignada.En el cas que no es pugui assistir a la sessió i no es comuniqui amb antelació, o la no justificació d’una assistència comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i la pèrdua del reemborsament del preu del servei.
Sessió presentació servei assessorament Pendent Si hi ha poques places es farà individual
Tutories individuals servei assessorament Pendent de determinar
Lliurament informes d’assessorament i enquestes satisfacció Març 2021

Com a mesura de protecció pel COVID-19 i segons les instruccions del Departament d’Educació  totes les gestions derivades del procés es faran únicament per via telemàtica o bé concertant  cita prèvia a la següent adreça de correu electrònic: institut@isantfeliu.net

7. Full sol·licitud del servei

Sol·licitud inscripció al Servei d’Assessorament: enllaç

Llista provisional i definitiva a (pendent), de persones admeses al Servei d’Assessorament en la Formació Professional:

 • L’alumnat admès al serei d’Assessorament s’ha d’inscriure, realitzar l’ingrés de 60€ i aportar el rebut justificatiu de l’abonament al servei inscrit. (consultar bonificacions)
 • És recomana portar tota la documentació laboral i formativa, (currículums, informes d’empresa, títols …) relacionada amb el cicle formatiu on desitja reconèixer la seva experiència laboral o formació rebuda.

Bonificacions del preu públic.

Bonificació del 50% de l’import per a:

membres de família nombrosa de categoria general i
membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a: membres de família nombrosa de categoria especial, víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles),
persones amb discapacitat igual o superior al 33% i infants o adolescents en acolliment familiar.

El preu públic del servei d’assessorament és de 60€ en els centres públics del Departament d’Educació. (consultar criteris de bonificació o exempció)
El preu públic del servei de reconeixement és de 18€ per Unitat formativa a reconèixer (és imprescindible disposar d’informe del servei d’assessorament o document equivalent per participar-hi)

 

 

ReconeixementAdreçat a persones, majors de 18 anys, que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits, bé amb l’experiència laboral o en activitats socials, relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Convocatòria servei de reconeixement curs 2021-2022.

El calendari amb els terminis de preinscripció i matrícula al servei es podrà consultar a partir del mes d’octubre.