Batxillerat

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

A l’institut de Sant Feliu de Guíxols es pot escollir entre dos modalitats de batxillerat: ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

Els currículums de les matèries expliciten les competències específiques que s’hi treballen, així com la contribució de la matèria al desenvolupament de les competències generals.


Matèries

Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia

Matèries de primer cus
Matèries comuns Matèries de modalitat Matèries específiques Matèries comuns d’opció
 • Llengua Catalana i Literatura I
 • Llengua Castellana i Literatura I
 • Llengua Estrangera I
 • Ciències per al Món Contemporani
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Biologia I
 • Ciències de la Terra I
 • Dibuix Tècnic I
 • Física I
 • Química I
 • Tecnologia Industrial I
 • Una altra matèria de modalitat
 • Història de la Música i la Dansa
 • Llengua i Cultura Occitanes
 • Psicologia
 • Segona Llengua Estrangera I i II (*)
 • Sociologia
 • Tècniques d’Expressió Graficoplàstica
 • Religió
 • Estada a l’Empresa
 • Específica de centre

(*) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

 • Matemàtiques I
Matèries de segon curs
Matèries comuns Matèries de modalitat Matèries específiques Matèries comuns d’opció
 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Estrangera II
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Biologia II
 • Ciències de la Terra II
 • Dibuix Tècnic II
 • Electrotècnia
 • Física II
 • Química II
 • Tecnologia Industrial II
 • Una altra matèria de modalitat
 • Història de la Música i la Dansa
 • Llengua i Cultura Occitanes
 • Psicologia
 • Segona Llengua Estrangera I i II (*)
 • Sociologia
 • Tècniques d’Expressió Graficoplàstica
 • Religió
 • Estada a l’Empresa
 • Específica de centre

(*) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

 • Matemàtiques II
Treball de Recerca

El Treball de Recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’ha d’iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.

 

Matèries de la modalitat d’humanitats i ciències socials

Matèries de primer curs
Matèries comuns Matèries de modalitat Matèries específiques Matèries comuns d’opció
 • Llengua Catalana i Literatura I
 • Llengua Castellana i Literatura I
 • Llengua Estrangera I
 • Ciències per al Món Contemporani
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Economia
 • Economia d’Empresa I
 • Grec I
 • Història del Món Contemporani
 • Literatura Castellana (*)
 • Literatura Catalana (*)
 • Literatura Universal
 • Llatí I (**)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (**)

(*) Es pot cursar a primer o a segon.
(**) Si no s’ha cursat com a matèria comuna d’opció.

 • Una altra matèria de modalitat
 • Historia de la Música i la Dansa
 • Llengua i Cultura Occitanes
 • Psicologia
 • Segona Llengua Estrangera I i II (**)
 • Sociologia
 • Tècniques d’Expressió Graficoplàstica
 • Religió
 • Estada a l’Empresa
 • Cultura audiovisual

(**) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

 • Llatí I (per a humanitats)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I (per a ciències socials)
Matèries de segon curs
Matèries comuns Matèries de modalitat Matèries específiques Matèries comuns d’opció
 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Estrangera II
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Economia de l’Empresa II
 • Geografia
 • Grec II
 • Història de l’Art
 • Literatura Castellana (*)
 • Literatura Catalana (*)
 • Llatí II (**)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (**)
 • Una altra matèria de modalitat
 • Historia de la Música i la Dansa
 • Llengua i Cultura Occitanes
 • Psicologia
 • Segona Llengua Estrangera I i II (**)
 • Sociologia
 • Tècniques d’Expressió Graficoplàstica
 • Religió
 • Estada a l’Empresa
 • Específica de centre

(**) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

 • Llatí II (per a humanitats)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (per a ciències socials)
Treball de Recerca

El Treball de Recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’ha d’iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.