Aquest és el quart curs que l’INS Sant Feliu de Guíxols participa en el programa GEP (Programa de Generació Plurilingüe) que consisteix en millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat (en el nostre cas l’anglès), afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral. Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a la llengua anglesa, i d’una altra, a desplegar i consolidar un projecte lingüístic plurilingüe propi del nostre centre.

Durant el curs 2020-2021, tots els nivells de l’ESO, treballaran activitats de diverses matèries en anglès. La relació de les matèries segons els nivells i les unitats treballades, és la següent:

 

Nivell Matèries Topic
 

Primer d’ESO

Ciències de la naturalesa

 

Una activitat de síntesi al finalitzar les unitats següents:

– Live on earth

– Classification of living beings 

-Our planet: “The Earth”

-The Universe

Tecnologia Material properties
Segon d’ESO Matemàtiques Statistics and Probability
Física i química Una activitat de síntesi al finalitzar les unitats següents:

– Matter

-Forces

-Energy

Temperature, light and sound

 

Tercer d’ESO

Dibuix Artistic movements
Matemàtiques Functions, linear functions and inverse proportionality
 

Quart d’ESO

Biologia Biosphere and ecosystems
Informàtica

Es proposen dues activitats:

App marketing

Promotional video

Robòtica Tutorials d’APP inventor

Objectius del programa

  • Millorar el nivell de competència en llengua estrangera de l’alumnat que participa en el programa.
  • Facilitar estratègies organitzatives als centres per planificar la incorporació progressiva de l’ensenyament de llengües estrangeres curriculars a través de matèries no lingüístiques.
  • Acompanyar i orientar els centres educatius per al desplegament i implementació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.
  • Oferir assessorament metodològic i formació als professors per tal que incorporin en la seva docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes (ABP), estratègies d’intercomprensió i pràctiques diversificades per a la gestió del coneixement en diverses llengües.
  • Promoure la col·laboració docent, especialment entre el docent de matèria i l’especialista de llengua estrangera, i per al desenvolupament de projectes transversals des d’una concepció de l’aprenentatge globalitzadora.
  • Proposar als centres recursos complementaris per incrementar les oportunitats d’aprenentatge i ús de les llengües estrangeres.
  • Promoure la interacció entre els centres del programa, amb l’objectiu d’intercanviar experiències docents i bones pràctiques educatives per a la promoció de l’aprenentatge i ús de les llengües estrangeres curriculars.
  • Afavorir la participació i implicació de la comunitat educativa en el projecte plurilingüe del centre.