Atenció a la diversitat

AULA D’ACOLLIDA

L’aula d’acollida (AA) s’adreça als alumnes que fa menys de 24 mesos que han arribat a Catalunya. Cal entendre l’AA com un marc de referència i un entorn de treball obert dins del centre educatiu que facilita l’atenció immediata i més adequada de l’alumnat nouvingut i que ajuda a resoldre les inquietuds del conjunt del professorat davant la nova realitat.

Aquesta estructura organitzativa permet tenir previstes una sèrie de mesures curriculars i metodològiques, materials curriculars, etc. que garanteixen l’aprenentatge intensiu de la llengua i la progressiva incorporació de l’alumnat a l’aula ordinària.

AULA IMPULS

L’aula impuls (AI) està adreçada a alumnes d’ESO i vol donar resposta educativa als alumnes desmotivats i/o amb actitud de rebuig al sistema escolar.

L’aula impuls vol endegar un procés que busqui millorar l’equilibri personal i unes relacions interpersonals més satisfactòries, aprenentatge d’habilitats socials. Caminar cap un millor autoconcepte i autoestima. Capacitació per l’aprenentatge de les coses que els mereixen interès i creació d’expectatives de futur.

L’aula impuls vol desenvolupar el domini a nivell bàsic i funcional de les competències instrumentals, i desenvolupar les habilitats més personals de l’alumnat per a una propera inserció social i laboral.

Per tot això fer-ho possible, l’aula impuls combina hores de formació a l’aula amb altres activitats educatives en un entorn més manipulatiu i organitzades per projectes.

PROJECTE GARBÍ

El Projecte Garbí és un projecte singular d’àmbit municipal que pretén ser una experiència educativa on participin tots els sectors que actualment incideixen en l’educació dels joves. El fet que alguns alumnes puguin rebre una atenció més adient per les seves característiques fora dels instituts enriqueix i cohesiona el teixit social.

Es dirigeix a alumnes de 3r i 4t d’ESO que hagin demostrat que poden treure’n un bon profit i que tenen un interès accentuat pel món laboral, ja que es combina la formació a l’institut amb la formació a l’empresa.

Aquest projecte es configura com una acció de treball en xarxa en el territori a partir de la implicació de: L’Ajuntament de Sant Feliu De Guíxols, el Departament d’Educació i els centres col·laboradors de la població.

UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) és un recurs municipal està adreçada a aquells alumnes amb inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió social.

Aquesta unitat té per finalitat prestar atenció educativa, complementant la que ofereixen els centres educatius a l’alumnat d’ESO. Afavoreix l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa vetllant per la formació d’aquest col·lectiu d’alumnes d’acord amb les seves capacitats, aptituds i realitats que els envolten.

Els professionals dedicats a la UEC, utilitzen una metodologia motivadora a fi de retornar a l’alumnat la confiança en les possibilitats d’èxit personal.

UNITAT DE SUPORT INTENSIU PER L’ESCOLARITZACIÓ INCLUSIVA

La Unitat de Suport Intensiu per l’Escolarització Inclusiva (SIEI) és una unitat de recursos (humans i material) per afavorir la participació en entorns escolars ordinaris de l’alumnat amb necessitats educatives especials greus i permanents susceptibles de ser atesos per un centre d’educació especial.

Tots els alumnes formen part d’un grup ordinari, tot i que tindran un horari fet a mida en funció de les seves necessitats, i combinen el treball a l’aula SIEI i a l’aula ordinària.

Aquesta unitat de treball suposa potenciar l’escola inclusiva, és a dir, l’escola que contempla la diversitat de tota la comunitat educativa com a mostra representativa de la nostra societat, i suposa la implicació de tot el centre educatiu per a la bona integració i treball d’aquest alumnat.

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

L’atenció individualitzada (AI) consisteix en una estratègia més per atendre els alumnes que tenen dificultats greus en l’assoliment de les competències bàsiques, principalment la comprensió i l’expressió oral i escrites i les competències matemàtiques.

Aquestes actuacions poden ser organitzades en petit grup o de manera individualitzada, dins o fora de l’aula i han d’incidir, fonamentalment, en les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació de l’alumnat.

ALTRES RECURSOS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Taller d’estudi assistit

L’AMPA del centre subvenciona una persona encarregada d’un taller d’estudi assistit que es realitza a la biblioteca del centre fora de l’horari escolar, per tal que els alumnes que per diverses causes no poden fer les tasques encomanades per el centre a casa tinguin un espai on poder treballar.

Grups flexibles

La distribució dels alumnes s’ajusta a les seves necessitats i es modifiquen d’acord amb els requeriments de cada moment.

Optatives

S’ofereixen optatives tant de reforç, iniciació o ampliació a les matèries curriculars.

Promoció de l’excel·lència

Es promou la participació en concursos, seminaris, i qualsevol altra activitat que estimuli als alumnes i els ajudi en l’assoliment de les competències bàsiques.