Equip directiu

Director:

Xavi Rio

Cap d’estudis ESO:

Gemma Recasens

Cap d’estudis FP:

Isabel Fernández

Coordinadora pedagògica:

Margarita Viella

Administrador:

Lluís López

Secretària:

Núria Malagón

Entenem que com equip, hem de ser el grup impulsor capaç de motivar el diàleg; escoltar i, sempre que sigui possible, anticipar-nos a les necessitats de la comunitat educativa; saber fer fer feina i motivar als que ens envolten; mantenir un clima de treball positiu que faciliti la reflexió, el treball en equip i la recerca del consens; en l’exercici d’un lideratge pedagògic, adreçat a millorar els resultats educatius. Per poder fer realitat tot això, ens basem en tres grans principis:

 

El primer: una direcció basada en els processos i la qualitat de l’ensenyament.

Tota gestió i organització es nodreix d’una bona planificació i visió estratègica. Per tal de poder treballar de forma eficaç i eficient, volem establir uns processos de treball clars i a l’abast de tothom, adreçats a aconseguir un ensenyament de qualitat per a i amb tota la comunitat educativa. Volem vetllar perquè tots els membres del claustre coneguin què és un ensenyament de qualitat, així com quines eines utilitzar per arribar-hi, i d’aquesta manera millorar dia rere dia la seva capacitat professional.

 

El segon: treballar en equip. Volem liderar un projecte educatiu compartit, amb el que tot el centre se’n senti partícip i alhora responsable i a partir del qual es treballi conjuntament i de forma coordinada. Volem potenciar i perfeccionar totes les estructures pedagògiques del centre. En l’àmbit curricular, volem treballar estretament amb el professorat; i crear un ambient ordenat i un clima escolar que faciliti el procés d’ensenyament i aprenentatge, així com una major motivació i satisfacció de tota la comunitat educativa.

 

El tercer: supervisar i avaluar el rendiment del centre i dels alumnes. Creiem en l’avaluació dels resultats com a instruments de millora. Fomentarem l’ús d’indicadors, l’autocrítica i l’avaluació del rendiment de tota la comunitat. Una ràpida retroalimentació sobre els resultats obtinguts així com implementar les mesures pertinents, són l’eix vertebrador del creixement i millora contínua dels resultats educatius.