ESO

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16.

 Matèries de primer, segon i tercer curs

Ciències de la naturalesa* Ciències socials, geografia i història* Educació física* Educació visual i plàstica
Llengua catalana i literatura* Llengua castellana i literatura * Llengua estrangera* Matemàtiques*
Música Tecnologies* Religió o Cultura i Valors Ètics Tutoria

· Matèries optatives

*Aquestes matèries, les han de fer tots els alumnes en cada un dels tres primers cursos.

Els centres poden organitzar matèries optatives per als tres primers cursos. Aquestes matèries han d’incloure una segona llengua estrangera i la cultura clàssica.

Treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l’etapa.

Matèries de quart curs

Matèries obligatòries

Ciències socials, geografia i història Educació física Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura
Matemàtiques Llengua estrangera Religió o Cultura i Valors Ètics Tutoria

 

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives específiques següents:

Biologia i Geologia Física i Química Llatí Economia
Ciències Aplicades a l’Activitat Profesional Emprenedoria Tecnologia Informàtica
Segona llengua estrangera: Francès Educació Visual i plàstica Filosofia Música
Arts Escèniques i Dansa Cultura Científica Cultura Clàssica

 

Projecte de recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en equip que té la consideració de matèria optativa. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne.

Servei Comunitari

En el cas que no s’hagi fet al tercer curs, el Servei Comunitari ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de quart.

Continuïtat

L’alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

· els programes de qualificació professional inicial (PQPI);

· la formació de persones adultes;

· els ensenyaments d’idiomes (des de l’edat de 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO), i

· els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, un cop superada la prova específica;

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés.

A més a més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliura per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.