Política de Qualitat

Política de Qualitat

L’ Institut de Sant Feliu de Guíxols entén la qualitat com un dels objectiu principals en la gestió del centre per tal de garantir les expectatives i necessitats dels grups d’interès basant-se en la comunicació i transparència, en la gestió dels processos del centre definits al mapa de processos.

Per aquest motiu, l’Institut de Sant Feliu de Guíxols, està implementant un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la Norma ISO 9001:2015 d’acord amb els objectius planificats al PdD, concretats a la PGA i detallats anteriorment en aquest document, amb abast als ensenyaments de Formació Professional adoptant el compromís inicial d’aconseguir la certificació cercant un model de gestió de millora contínua i aspirant a l’excel·lència dels resultats educatius.

Aquest compromís afecta a l’organització del centre i concretament en Cicles formatius, estudis que abasta aquest sistema de gestió de qualitat mitjançant:

  • La sensibilització del personal en la detecció i satisfacció dels requisits i necessitats dels clients.
  • Establiment, aprovació i difusió de la política de qualitat
  • Revisió periòdica del sistema de gestió de qualitat basant-se en la millora contínua
  • Mantenir una organització que garanteixi l’ensenyament i aprenentatge.
  • Establir un sistema de comunicació que permeti transparència i accés a la informació.

Tal com es preveu en l’aplicació de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, s’exclou el capítol 8.3 Disseny i desenvolupament del servei ja que, per la naturalesa de l’organització i del seu servei, no hi ha disseny de servei donat que és el Departament d’Ensenyament qui estableix les directrius d’aquest.

La visió

El nostre horitzó. L’aspiració.

L’Institut de Sant Feliu de Guíxols volem ser un centre excel·lent: en docència; en oferta formativa, acadèmica i professional; en la oferta de plurilingüisme; en el domini i ús de les tecnologies, la programació i la robòtica; en orientació i organització; en implicació, detecció i satisfacció de les necessitats lícites de tota la comunitat educativa; en l’atenció a la diversitat; en l’acollida dels agents relacionats i implicats; i en la relació i integració amb l’entorn.

Aspirem a preparar homes i dones amb un esperit crític, obert, cooperador i democràtic amb un profund sentit ètic i responsable que els ajudi a ser útils a la societat.

 

La missió

Qui som? Què pretenem? El compromís

Som un centre públic que formem la ciutadania de demà, preparat per a un món canviant, respectuós amb els altres i l’entorn, amb ganes d’aprendre i col·laborar, coneixedor de la cultura i la llengua catalana, amb capacitat per assumir reptes socials, acadèmics i professionals.

Pretén consolidar tots els projectes pedagògics i d’innovació per encetar-ne de nous. Volem actualitzar les metodologies pedagògiques en el nou paradigma de les tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació i el treball cooperatiu. És per això que cal mantenir els cercles de qualitat derivats de l’avaluació interna. També hem de potenciar els canals de participació dels alumnes i de les seves famílies en la vida quotidiana per reforçar-ne el sentiment de pertinença i la cohesió social.

Volem ser un centre arrelat a la població, innovador, amb visió de futur i un referent de qualitat educativa que potencií les habilitats comunicatives en català, castellà i anglès, les competències del segle XXI i capdavanter en l’ús de les TIC per afavorir l’èxit i l’excel·lència en els resultats a partir de l’equitat i la inclusió i del desenvolupament de les potencialitats de cada alumne.

 

Els valors

L’ Institut es defineix com a integrador, laic, compromès amb la llengua i la cultura catalana i respectuós amb totes les cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica.

Els valors que inspiren la nostra tasca són: integritat, igualtat, respecte a un mateix i als altres, esforç, responsabilitat, eficàcia, eficiència i rigor. Volem que tota la comunitat educativa se senti a gust i implicada en aquesta gran tasca.

 

Última actualització : 15/09/2020

 

Xavi Rio Núñez 

Director