La junta

La Junta Directiva és l’òrgan que regeix, administra i representa l’AMPA i està composta pel president/a, el secretari/ària i el tresorer/a. També hi ha l’opció de tenir un vice-president i vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits durant un període d’un any, sense perjudici que puguin ser reelegits, per persones diferents i gratuïtament, sense cobrar res. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa per votació de l’Assemblea General. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període d’un any, sense perjudici que puguin ser reelegits.

La Junta Directiva s’encarrega a grans trets de:

  • Representar, dirigir i administrar l’associació; complir les decisions preses per l’Assemblea General.
  • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals.
  • Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  • Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
  • Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  • Presentar el balanç i l’estat de comptes de l’exercici per a l’aprovació de l’Assemblea General i el pressupost de l’exercici següent.
  • Contractar els empleats que l’associació pugui tenir i/o els serveis que necessiti.
  • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  • Establir grups de treball i nomenar els vocals de la Junta Directiva responsables de cada grup per aconseguir els fins de l’associació, i autoritzar els actes que es projectin dur a terme.
  • Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones.

La Junta Directiva de l’AMPA està integrada per les següents persones:

Montse Pujadas Presidenta
Xavier Felip Secretari
Eva Arroyo Tresorera