Serveis digitals al Julio Antonio

A continuació s’expliquen els serveis digitals disponibles a l’Institut Julio Antonio, que alhora serveix de manual d’acollida del nou personal. Els serveis estan ordenats per ordre que en què els han d’obtenir el personal nou del centre.

1.- Adreça de correu electrònic @iesjulioantonio.cat

Tant el professorat com l’alumnat disposa d’una bústia de correu electrònic del domini de l’institut.

Pel cas del professorat, aquesta bústia la fa servir preferentment per comunicar-se amb l’alumnat i per rebre certes informacions complementàries professionals. Tanmateix, l’adreça on rebrà els correus oficials de centre serà el de domini @xtec.cat.

2.- Servei WIFI

El professorat disposa d’unes credencials (nom d’usuari + contrasenya) que li permeten connectar-se al WIFI de l’institut. El nom de la xarxa és WIES2. El nom d’usuari té com a patró PRO-### i la contrasenya serà d’elecció de l’usuari a partir d’una inicial que si se li subministrarà. En general, tot l’institut ofereix cobertura WIFI i el professorat hi pot connectar els seus dispositius (ordinadors, mòbils, etc.).

3.- Servei d’impressió

El professorat disposa d’unes credencials (nom d’usuari + contrasenya) que li permeten usar la impressora de l’institut (Konika Minolta ubicada al passadís de direcció). El nom d’usuari té com a patró PRO-### i la contrasenya serà subministrada per l’institut i tindrà el format de 5 dígits numèrics. La impressora permet imprimir i escanejar, entre d’altres. L’institut permet instal·lar els controladors de la impressora als ordinadors personals del professorat de manera que puguin usar-la directament des del mateix (per exemple, imprimir). Per fer-ho, cal contactar amb el Coordinador d’Informàtica.

A part d’aquest auto-servei, a consergeria existeixen més màquines que es poden usar, tant a nivell personal com per generar material per l’alumnat, sota les condicions establertes en les NOFC del Centre.

4.- Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVA)

L’Institut Julio Antonio ha establert dos EVA de referència i ús al centre: Moodle i Classroom.

  • Moodle. S’usa la plataforma EIX-Moodle que gestiona el Departament d’Educació. Les credencials (nom d’usuari + contrasenya) són gestionades pel Coordinador d’Informàtica del Centre. El nom d’usuari coincideix amb el nom d’usuari de l’adreça de correu electrònic del domini @iesjulioantonio.cat. Un cop el Coordinador d’Informàtica hagi donat d’alta al nou professor, el sistema li generà una primera contrasenya que s’enviarà per correu electrònic i que caldrà canviar en la primera connexió. El sistema permet auto-recuperació de la contrasenya. La política de centre estableix que pot existir una aula Moodle per matèria, curs i nivell com a màxim (per exemple, no podran haver-hi dues aules de 1r A ESO Català). Això és per mantenir la sostenibilitat del sistema. Per tant, caldrà una gestió d’aules a nivell de Departament Pedagògic. Cada final de curs, caldrà realitzar un reinici d’aules. El Coordinador d’Informàtica s’encarrega de registrar els usuaris al sistema (professorat i alumnat). A partir d’aquí, cada professor/a gestiona els alumnes de les seves aules.

  • Classroom. Cada professor/a gestiona autònomament les seves aules a partir dels accessos que en té a través del domini @xtec.cat o @iesjulioantonio.cat.

5.- Llicències de Microsoft Office

L’Institut Julio Antonio posa a disposició del professorat i alumnat llicència de Microsoft Office 365 (Word, Excel, Powerpoint, etc.). Cada professor disposa d’una llicència que li permet usar el programari fins a 5 dispositius. Les credencials són un nom d’usuari i una contrasenya. El nom d’usuari és l’adreça de correu electrònic del domini @iesjulioantonio.cat. La contrasenya inicial serà subministrada pel Coordinador d’Informàtica i en el primer inici de sessió caldrà canviar-la. Existeix l’opció d’auto-recuperació de contrasenya. El règim d’ús és d’auto-gestió (tant per la instal·lació del programari com per la gestió dels dispositius). Tanmateix, per instal·lar-ho en l’ordinador personal cedit pel centre, caldrà la intervenció del Coordinador d’Informàtica (demanar cita). Es disposarà de la llicència mentre es mantingui la vinculació amb el Centre.

6.- Ordinadors de centre

En el marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya, professors i alumnes disposen d’un ordinador cedit pel Centre. Les credencials d’ús de l’ordinador són les subministrades pel Centre (nom d’usuari específic i contrasenya GICAR). Aquests dispositius tenen restriccions de configuració i d’instal·lació de programari i cal la intervenció del Coordinador d’Informàtica per algunes gestions d’aquesta índole.

7.- Pàgina web del centre

L’Institut Julio Antonio disposa d’un web allotjat al portal Àgora – Nodes del Departament d’Educació. Aquest web és la interfície principal de comunicació entre professorat, alumnat, famílies i públic en general. S’hi pot trobar informació general del centre, documents oficials del centre (PEC, NOFC, etc.), departaments pedagògics, ensenyaments, etc.

8.- Eines de cultura digital

9.- Equipament a les aules

Les aules estan equipades amb la següent infraestructura:

  • Projector
  • Altaveus
  • Ordinador de sobretaula (en la majoria d’aules).
  • Caixa de connexió i control. En cas que es vulgui usar un ordinador personal, les aules tenen una caixa de connexió tancada amb clau on hi ha: (1) el control de les persianes automàtiques de les aules, (2) l’interruptor d’engegada dels equips) i (3) port USB tipus impressora per connectar-hi l’ordinador. Al professorat se li subministrarà aquest cable USB (tipus impressora: cable USB 2.0 de tipus A a tipus B) que li permet aquesta connexió i que li proveeix a l’ordinador el serveis de projecció, el servei d’Internet per cable i el servei d’altaveus.

10.- Laboratori d’informàtica d’alumnat

L’institut Julio Antonio disposa d’un laboratori d’informàtica amb una vintena d’ordinadors portàtils a disposició del professorat i l’alumnat. Tota la informació la podreu trobar en aquest enllaç.

11.- Sales de professorat

El Centre disposa de dues sales de professorat en les que hi ha diversos ordinadors de sobretaula a disposició del professorat. Les credencials per iniciar sessió són les mateixes que s’usen pel Servei WIFI explicat anteriorment.

   

12.- Aplicació de control de faltes d’assistència

Per tal de controlar l’assistència de l’alumnat a les sessions, existeix una aplicació web on el professorat ha de reportar les absències o retards. Aquesta aplicació és accessible tant des de la xarxa interna de l’Institut com des de qualsevol xarxa externa (Internet). Aquest és l’enllaç d’accés. Cal validar-se amb les mateixes credencials que s’usen pel Servei WIFI explicat anteriorment.

13.- Aplicació d’incidències

Per tal de reportar incidències de l’alumnat a les sessions, existeix una aplicació web on el professorat ha de fer-ho. Aquesta aplicació només és accessible des de la xarxa interna de l’Institut. Aquest és l’enllaç d’accés. Cal validar-se amb les mateixes credencials que s’usen pel Servei WIFI explicat anteriorment.