Primavera castellera a l’Esteve Terradas

A partir d’una proposta en el marc del Pla de l’Entorn, els Castellers de Cornellà han engegat un
projecte educatiu per aprofitar les oportunitats pedagògiques i els valors que els castells
ofereixen. Poques activitats apleguen dosis semblants de treball en equip, de cooperació per assolir un objectiu comú i d’esforç col·lectiu. En un castell hi participen persones de diferents edats, complexions físiques, maneres de ser i de pensar… tothom pot trobar-hi el seu lloc i sentir-se part d’una tasca comuna.
Una activitat oberta, sana i divertida per a tota la comunitat educativa que s’engegarà en tres instituts de la ciutat: IES Cornellà, Maria Aurèlia Capmany i Esteve Terradas. Els tallers, que es desenvoluparan els dilluns en horari de tardes (de 4 a 6), miraran d’apropar als nois i noies les nocions bàsiques dels castells: les posicions a la pinya, la tècnica per pujar al tronc o les sensacions que es viuen quan ets a dins d’un castell. Els assajos es realitzaran al gimnàs de l’institut, organitzats i duts a la pràctica per membres de l’equip de tallers dels Castellers de Cornellà.
Acabades les sessions d’assajos, una festa-actuació convocarà les colles dels tres instituts per tal que puguin compartir i mostrar, en un espai públic i acompanyats per familiars i amigues, el que han après al llarg de l’experiència, en un ambient festiu i obert al barri.

Dilluns 11-18-25 de març +1-8 d’abril
5 sessions d’assaig de la colla de l’institut
Horari previst: de 16 a 18hrs.

GOT TALENT ET i més!

Dintre de les diferents activitats que es realitzen a les jornades d’orientació acadèmica i professional s’ha realitzat un any més l’activitat Got Talent ET.
Aquesta obra realitzada a l’Auditori de Cornellà, és molt important per al nostre Institut ja que es treballa l’empreneduria, el treball en equip, la interacció entre diferents departaments i alumnes/as, de diferents nivells i cicles. Bàsicament podem dir que és una mostra del nostre ADN.
Aprofitem aquestes línies per donar les agrair a tot l’alumnat i professorat que han participat i ajudat al bon funcionament de la jornada, i com no de les altres 65 activitats  programades al llarg de la setmana.
Gràcies per l’esforç compartit i els bons resultats obtinguts!!

Taller de primers auxilis amb informàtica

El passat trimestre varem tancar la UF2, salut laboral, amb una sessió pràctica de primers auxilis i R.C.P. amb els alumnes dels  cicles de creació, disseny web i programació.

Quasi tots varen portar a terme una RCP en el maniquí tècnic, especialment preparat per aquestes maniobres, amb la mascareta individual que varem repartir per tots ells. Varem comprovar tan la dificultat com la importància de tenir coneixements bàsics salut laboral per a situacions reals que es puguin plantejar no sols en un entorn laboral.

Setmana 3D Robo Challenge a Metz

La tercera reunió d’activitats del projecte ha tingut lloc del 10 al 14 de desembre a França.

Ja estem en el segon curs del projecte 3D Robo Challenge en el qual desenvolupen projectes amb la col·laboració de dos centres més, de França i Finlàndia.

L’alumnat participant durant aquest curs en el nostre institut ha viatjat a Metz (França) per celebrar la tercera reunió d’activitats.

Durant la setmana han construït uns drons impresos en 3D amb comandament teledirigit. L’encontre ha finalitzat amb una cursa de drons en la qual han demostrat el bon funcionament d’aquests.

El següent encontre dins del projecte serà a Cornellà durant el pròxim mes de març.


Erasmus+ call for VET (CFGM) and HE (CFGS) education students traineeship

If you are interested in do a practical internship abroad apply this form.

We offer scholarships for VET and HE students:

  • 6 grants for VET students to do internship (FCT) during 1 month
  • 6 grants for HE students to do internship (FCT) during 2 month

The amounts of the Erasmus+ grant depend on the country where the activity takes place.

We are created an evaluation team to guarantee the transparency of the participant’s selection.

The deadline to apply for the grant is next 30th November!

Requisites

  • To be a VET or HE Student of INS Esteve Terradas during the school year 18-19 or if you got a degree last course 17-18 .
  • Have a B1 level in English .
  • If the student doesn’t have an English B1 Certificate, an English level test will be mandatory and it will be done. Students will be contacted once the form is fulfilled by the International staff.
  • Send the form linked above before the due date (deadline, 30th November).

Results

We will publish on the website the results of the selection before the 20th December

Eligibility Criteria

III Jornada de Difusió del programa Erasmus+

Ahir vam celebrar amb èxit la III Jornada de difusió del programa Erasmus+ ;  Van assistir al voltant d’una seixantena d’alumnes procedents dels quatre centres que hem organitzat l’activitat: l’INS Pedraforca, l’INS Provençana, l’INS Ferrer i Guàrdia i l’INS esteve Terradas.

Els participants de convocatòries anteriors van explicar la seva experiència Erasmus+ per tal de motivar a futurs participants a gaudir d’aquesta  excepcional vivència.

Agraïm la participació de totes les persones que van assistir a la jornada la seva col·laboració i confiem rebre moltes sol·licituds.

Eleccions al Consell Escolar 2018

Entre els mesos de novembre i desembre es porten a terme les eleccions al Consell Escolar 2018.

En aquests procés electoral es renova la meitat dels membres representants del professorat, de l’alumnat, i dels pares i mares o tutors d’alumnes i també el representant del PAS.

Calendari

CALENDARI D’ELECCIONS AL CONSELL  ESCOLAR

Curs 2018-19

DATA PROCÉS
5 de novembre Convocatòria d’eleccions (dies, hores de votació i lloc).

Publicació del cens electoral  provisional de cada sector.

6, 7 i 8 novembre Reclamacions al cens electoral.
9 de novembre 10:00 h.:  SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les meses electorals.
13 de novembre Constitució de les meses electorals (Professorat:  12:10 h. Famílies: 16:00 h. Alumnat 14:30 h.).

Resolució de les reclamacions i aprovació del cens definitiu.

Publicació del cens definitiu.

Fins

el 20 de novembre

Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors. Els documents de presentació de candidatures es poden demanar a la secretaria del centre, lloc on també es lliuraran.
22 de novembre Publicació candidatures dels diferents sectors.
23 de novembre Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares o mares o d’alumnat. La documentació es recollirà i lliurarà a la secretaria del centre.
Fins

el 25 de novembre

Els candidats poden donar a conèixer les seves propostes.
27 de novembre Elecció de les famílies de 16:30 h a 18:30 h.  i dels alumnes de 10.00 a 18.30 h
28 de novembre Elecció Professorat de 15.15 a 16.00 h
30 de novembre Elecció PAS de 10.00 a 10.30 h
19 de desembre Constitució del Consell Escolar resultant.

Constitució de les comissions previstes al Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i en les normes d’organització i funcionament del centre.

Normativa d’aplicació

Resolució ENS/2232/2018

 

Perfil del contractant

Anunci pel qual es fa pública la formalització d’un contracte

Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de neteja

Data: 22 de desembre de 2017

OBERTURA SOBRE C

Data: 18 de desembre de 2017

Hora: 11:00 hores

Lloc. Instiut Esteve Terradas i Illa (aula empresa simulada)

Anunci 4/12/17

Una vegada reunida la mesa de contractació i havent procedit a l’obertura del sobre A lliurat per les empreses que participen en la licitació, s’ha requerit a l’empresa Víctor Perdigon Bermúdez perquè en un termini no superior a tres dies hàbils presenti la documentació que l’hi manca presentar. Aquest termini acaba el dilluns dia 11 de desembre a les 14:00h.

Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte del servei de neteja. Exp.: 10/2017. Data límit de presentació: dia 28 de novembre 2017 a les 14.00 h

Plec de clàusules administratives

Prescripcions tècniques

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació

a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

b) Dependència que tramita l’expedient: Ins Esteve Terradas i Illa. Cornellà de Llobregat

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Ins Esteve Terradas i Illa

c.2) Domicili: C/ Bonavista, 70

c.3) Localitat i codi postal: Cornellà de Llobregat, 08940

c.4) Telèfon/s: 933771100

c.5) Fax: 933772709

c.6) Adreça electrònica: a8016781@xtec.cat

c.7) Adreça d’Internet del perfil del contractant www.esteveterradas.cat

c.8) Data límit d’obtenció de documents i informació: Durant tot el període de presentació de proposicions

d) Número d’expedient: 10/2017

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Serveis

b) Descripció: Servei de neteja de l’Institut Esteve Terradas i Illa

c) Lloc d’execució: C/ Bonavista, 70. Cornellà de Llobregat. CP 08940

d) Termini: des de l’1 de gener de 2018 o bé des de la formalització del contracte fins el 31 de desembre de 2018.

e) Admissió de pròrroga: Sí

f) CPV: 90919300-5

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i la ponderació corresponent es detallen a l’annex núm. 5 del plec de clàusules administratives particulars.

4. Valor estimat del contracte

193.433,54 euros, IVA exclòs

5. Pressupost base de licitació

Import net: 96.090,74 euros

Import total: 116.269,8 euros

6. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix.

b) Definitiva: Del 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

7. Requisits específics del/de la contractista

a) Classificació: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d’aquest anunci al DOGC, fins a les 14 hores. Si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorroga fins al proper dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Ins Esteve Terradas i IIla. Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h. Dimarts i dimecres de 16:00 a 18:30 h.

c.2) Domicili, localitat i codi postal: C/ Bonavista, 70. Cornellà de Llobregat. CP 08940

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça electrònica que s’esmenta en el plec de clàusules, abans de les 24 hores de l’últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de variants: No

e) Termini durant el qual el licitador/a està obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos des de l’obertura pública de les ofertes.

9. Obertura del sobre B

a) Descripció: El sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar segons un judici de valor.

b) Adreça: C/ Bonavista, 70

c) Localitat i codi postal: Cornellà de Llobregat. CP 08940

d) Data i hora: 7 dies naturals comptats des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorroga automàticament fins al següent dia hàbil.

Si es presenten proposicions per correu es comunicarà oportunament la data d’obertura de les proposicions a les persones interessades.

e) Hora: 16:00 hores

10. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l’acte públic d’obertura dels sobres C es farà pública al web de l’òrgan de contractació www.esteveterradas.cat un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.

11. Despeses de publicitat

L’import de l’anunci és a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Cornellà de Llobregat, 11 d’octubre de 2017

Olga Quesada Baiges

Directora