CFGM – Places vacants Preinscripció i Matrícula JULIOL – curs 2021-22

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

En el procés extraordinari de preinscripció i matrícula al JULIOL, quan, després del període ordinari de matrícula quedin vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats, en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera. Les persones interessades en participar en aquest procés hauran de presentar-se el dia 20 de juliol de 2021 a l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona d’acord amb l’horari següent:

09:00 hores CFGM Cuina i Gastronomia

CFGM Serveis en Restauració

10:00 hores CFGM Forneria, Pastisseria i Confiteria

L’assignació de places als Cicles Formatius de Grau Mitjà es fa respectant l’ordre de la llista d’espera publicada pel Departament d’Educació. Aquella persona que el dia 20 de juliol de 2021 no assisteixi a la convocatòria i hora establerta, s’entendrà que renúncia a la plaça i es procedirà a assignar-la a la següent persona de la llista.

Es imprescindible que els participants vinguin a l’acta amb el seu DNI, NIE o passaport.

A l’acte públic s’adjudicaran vacants per estricte ordre de la llista d’espera als interessats (degudament identificats) que estiguin presents; els menors d’ edat hauran de venir acompanyats per pare, mare o tutor/a legal. Si no pot acudir la persona interessada, pot fer-ho alguna altra persona degudament autoritzada.

Cas que per causes majors derivades per la pandèmia del COVID19 no fora possible realitzar aquest acte, s’informarà de les modificacions pertinents a la web del centre. Els preguem consultin la informació a mida que s’apropi la data establerta.

CALENDARI

  • Publicació al centre de places vacants: 20 de juliol de 2021
  • Resolució de persones admeses: 20 de juliol de 2021
  • Matrícula: 20 i 21 de juliol de 2021