Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació

Tal com preveuen les bases 10.10 i 10.15 de la Resolució EDU/ 1003/2020, d’11 de maig, contra la puntuació obtinguda en les actes provisionals de puntuació, les persones aspirants poden presentar reclamació en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de l’exposició de les llistes, davant de la comissió de selecció mitjançant valisa electrònica o correu a les adreces que consten a cada acta