CFB Informàtica d’Oficina

En el link de la imatge trobaràs un document resum dels cicles d’informàtica.

A partir del curs 21-22 el nostre institut impartirà el cicle formatiu de grau bàsic d’informàtica d’oficina.
Introducció:

Els cicles formatius de grau bàsic complementen l’oferta formativa de la formació professional, conjuntament amb els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. L’educació primària, l’educació secundària obligatòria  i els cicles formatius de grau bàsic constitueixen l’educació bàsica.

La superació de la totalitat dels àmbits inclosos en un cicle formatiu de grau bàsic permet l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i del títol de tècnic bàsic en l’especialitat corresponent, que acredita les competències professionals adquirides.

Perfil alumnat:
 • Alumnat que mostri, o hagi mostrat, interès i motivació per una formació de caire professional.
 • Alumnat en qui s’hagi detectat possibilitats d’aprenentatge i d’assolir les competències de l’etapa educativa en un entorn caracteritzat per uns aprenentatges eminentment pràctics vinculats al món professional
Requisits d’accés a CFGB:

Caldrà complir amb els requisits:

 • Requerirà tenir quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el tercer curs d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs.
 • Que l’equip docent hagi proposat la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle formatiu de grau bàsic mitjançant el consell orientador.
Perfil professional:

Aquest professional exerceix la seva activitat per compte d’altri en empreses dedicades a la comercialització, muntatge, manteniment i reparació de sistemes microinformàtics, equips elèctrics o electrònics i en empreses que utilitzin sistemes informàtics, per a la seva gestió.

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, i de tractament, reproducció i arxiu de documents, operand amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i comunicant-se de forma oral i escrita en llengua castellana i, si escau en la llengua cooficial pròpia així com en llengua anglesa.

Àmbit professional de treball:

Aquest professional exercirà l’activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Sortides professionals:

Al mercat laboral podràs treballar com a:

 • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
 • Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades.
 • Auxiliar d’oficina.
 • Auxiliar de servicis generals.
 • Enregistrador-verificador de dades.
 • Auxiliar de digitalització.
 • Operador documental.
Tríptic.
Enllaç al Currículum.