CFGS Desenvolupament d’aplicacions web

 

En el link de la imatge trobaràs un document resum dels cicles d’informàtica.

 

Des del BOE, de l’abril del 2011 que el nostre institut imparteix aquest cicle.
Accés:
  1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat.
  2. El títol de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web permet l’accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d’admissió que s’estableixin.
  3. El títol de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions que s’estableixin.
Perfil professional:

El perfil professional del títol de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s’han d’adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Àmbit professional de treball:

Aquest o aquesta professional exerceix l’activitat en empreses o entitats públiques o privades tant per compte d’altri com per compte propi, exercint el seu treball en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns web (intranet, extranet i internet).

Sortides professionals:
  1. Programador web.
  2. Programador multimèdia.
  3. Desenvolupador d’aplicacions en entorns web.
Fulletó.

Presentació.