Preinscripció IFE

PREINSCRIPCIÓ IFE CURS 2021-22

del 17 al 28 de maig de 2021

Tota la informació general sobre el procés de preinscripció la trobareu a la pàgina oficial  del Departament d’Educació https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/ife/inici/

Per a qualsevol dubte, truqueu al telèfon del centre 972 50 45 62, us acompanyarem en tot el procés de preinscripció.

CALENDARI

 • Oferta pública de places: 12 de maig de 2021.
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 17 al 28 de maig de 2021. 
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2021.
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2021.
 • Sorteig del número de desempat: 3 de juny de 2021, a les 11 h.
 • Llista d’alumnes admesos: 14 de juny de 2021. (es publicarà entre els dies 15 i 16 de juny)
 • Matrícula ordinària: del 28 de juny al 2 de juliol de 2021

PUBLICACIONS PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ DE L’INSTITUT OLIVAR GRAN 2021-22

 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ (del 17 al 28 de maig de 2021)

Has de presentar al nostre centre la sol·licitud de preinscripció dels itineraris formatius específics del 17 al 28 de maig:

Has d’adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui.

 1. Documentació identificativa
 • DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l’educació obligatòria en què consti la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 1. Documentació acreditativa dels criteris específics

Proximitat del domicili al lloc de realització de l’itinerari: DNI o targeta de residència on consta el NIE.

 • Només en el cas que el domicili al·legat no coincideixi amb el del DNI o la targeta de residència, o si és un estranger sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne.

Situació d’escolarització en el curs acadèmic 2020-2021: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització.

Participació per primera vegada en programes postobligatoris: l’acreditació d’aquest criteri es fa marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

 

Entén els criteris d’assignació de plaça

Per ordenar les sol·licituds i assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’apliquen els criteris de prioritat. La puntuació obtinguda a la primera petició d’una sol·licitud es manté per la resta de peticions, si n’hi ha.

En cas d’empat en les puntuacions tenen preferència els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Per desfer les situacions d’empat que encara es mantinguin es farà un sorteig en cada centre. El resultat del sorteig es publicarà en el tauler del centre.

Només es tenen en compte la segona i tercera petició si, un cop publicades les llistes definitives d’admesos, no s’ha aconseguit plaça en el centre de la primera petició i hi ha vacants en els altres centres demanats.

La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més d’una sol·licitud de preinscripció comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Criteris de prioritat

Proximitat del domicili al lloc de realització de l’itinerari (les puntuacions no són acumulables)

 • Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 50 punts.
 • Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 30 punts.
 • Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre on s’imparteix l’itinerari: 15 punts.

Situació d’escolarització en el curs acadèmic 2020-2021: per estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d’educació especial a l’etapa obligatòria: 25 punts.

Participació per primera vegada en programes postobligatoris: per no haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació i inserció (PFI): 10 punts