L’atenció a la diversitat

La nostra escola es basa en els principis d’inclusió i de diversitat. Atenem i donem resposta a totes les necessitats educatives per qualsevol tipus de condició social o personal.

Som escola d’agrupament d’alumnes amb dèficit auditiu. Aquests nens i nenes estan integrats en un grup classe ordinari amb una sèrie de suports específics.

L’escola dona  resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades d’una sordesa i que requereixen, a més,  el suport logopèdic per al desenvolupament del llenguatge, ajuts específics per a l’accés al currículum i per al seu desenvolupament personal i social.

Atenció de la diversitat a l’aula:

  • Atenció individualitzada amb suport específic
  • Treball amb grups reduïts
  • Metodologies variades i enfocades als diferents ritmes d’aprenentatge

Professionals que intervenen:

  • Mestra de pedagogia terapèutica
  • Logopeda