El tractament de les llengües a l’escola

L’aprenentatge de les llengües és un element molt important del Projecte educatiu de l’escola, ja que la llengua és la base de tots els aprenentatges. Estem en una societat multilingüe i pluricultural i volem que els nostres alumnes estiguin ben preparats.

El projecte lingüístic recull el català com a llengua vehicular i el tractament de les llengües curriculars.

L’objectiu principal és que els alumnes acabin la primària amb una bona competència i comprensió oral, escrita i lectora del català, el castellà i l’anglès.

Biblioteca escolar, pla lector diari de 30 minuts, Arts and crafts, Science són espais on fomentem els aspectes bàsics del tractament de les diferents llengües.