Piscina

L’activitat de piscina es realitza al Poliesportiu de Can Xarau i està inclosa en el “Programa de Natació Escolar” que des d’allà s’organitza i que té com a finalitat establir una interrelació permanent, amb l’àrea d’Educació Física, per tal d’assolir els objectius establerts en el Projecte Curricular del Centre. L’objectiu principal és facilitar que l’alumnat visqui experiències noves que li proporcionin la base psicomotriu tant pel seu desenvolupament integral, com per jugar, divertir-se i dominar el medi amb seguretat i sense pors. Durant tot el programa de natació escolar, des de P3 fins a 6è, es treballaran diferents continguts relacionats amb les diferents etapes de desenvolupament del nen/a. El Programa de Natació Escolar es divideix per cicles i per cursos, i a cadascun dels cicles es treballaran uns continguts, els quals es troben directament relacionats amb el programa de l’àrea d’Educació Física.

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’activitat es realitzà durant tot el curs, als Cicles Mitjà i Superior només la fan un quadrimestre.

El Programa de Natació Escolar, es desenvolupa basant-se en quatre grans àrees de continguts bàsics:

  • Familiarització i adaptació al medi aquàtic: Formació integral de l’alumne/a a través del treball de les habilitats aquàtiques bàsiques a partir del màxim d’experiències motrius possibles.
  • Domini del medi aquàtic i dels desplaçaments: Formació integral de l’alumne/a a partir de la pràctica motriu aquàtica, a través del domini del propi cos, dels desplaçaments en el medi aquàtic i de les habilitats coordinatives.
  • Iniciació a la tècnica dels estils: Coneixement i experimentació de la tècnica dels diferents estils de natació.

A partir del treball d’aquestes grans àrees se’n derivaran els objectius a treballar.

  • Adaptació al medi aquàtic: Flotació, respiració i propulsió
  • Domini del medi aquàtic i desplaçaments bàsics: Habilitats aquàtiques (salts, desplaçaments, girs, llançaments i recepcions i equilibris)
  • Iniciació a la tècnica d’estils (habilitats específiques)

En cadascun d’aquests blocs de continguts, hi tenen més o menys presència algun dels altres, o tots. No són blocs impermeables i deslligats entre sí, tot el contrari. Així doncs, en el primer bloc on trobarem una gran presència d’habilitats aquàtiques com el salt, els desplaçaments, entre d’altres. Cal tenir clar, però que el treball d’aquestes habilitats no és l’objectiu del bloc d’adaptació al medi aquàtic. En el bloc del domini del medi aquàtic hi haurà una gran presència de la respiració, per exemple, tot i que no com a eix central. Finalment, en els dos blocs d’iniciació i perfeccionament de la tècnica d’estils, les habilitats aquàtiques hi seran molt presents, sobretot com a element motivador i com a eix de metodologies globals. Els continguts a treballar es dividiran al llarg de tot el programa de natació escolar per cursos i per trimestres. A cada trimestre i curs es plantejaran uns objectius a treballar.

En l’Etapa d’Educació Infantil plantegem com objectiu principal la formació global de la personalitat del nen/a. Es per això, que incloem les bases necessàries, dins l’àmbit psicomotor, perquè arribin a adquirir les tècniques instrumentals suficients per a assolir aquesta formació. Considerem, doncs, que l’educació psicomotora és una part fonamental en l’etapa d’Educació Infantil i el medi aquàtic, a través de les habilitats aquàtiques, ofereix moltes possibilitats d’experiències motrius diverses. En aquesta etapa l’objectiu bàsic és la familiarització amb el medi aquàtic i la progressiva adaptació a aquest. A més a més, a través del joc, ofereix el descobriment d’un món on l’esquema corporal, sensorial i de relació, es pot desenvolupar i millorar. Tot plegat queda reflectit en la nostra programació en la qual potenciem tots aquests elements bàsics per a la formació dels infants.

L’activitat aquàtica dirigida a l’alumnat d’Educació Primària, es desenvolupa tenint en compte el currículum dins el marc de l’Educació Física. L’objectiu d’aquesta etapa és reforçar l’adaptació al medi aquàtic i treballar el domini d’aquest medi i els desplaçaments bàsics. La proposta pretén desenvolupar i reforçar l’aparell motor i psicomotor de l’alumne/a perquè mitjançant un treball globalitzat arribi a concretar les seves estructures físiques i psíquiques. Hi ha tot un seguit de factors intrínsecs a l’activitat aquàtica, relacionats amb els continguts que es proposen al Currículum de l’educació física:

  1. Mitjançant l’activitat aquàtica i el joc, l’alumnat aprèn a utilitzar les seves capacitats i destreses. Tanmateix, descobreixen, valoren, exploren i desenvolupen les seves possibilitats motrius i aquàtiques.
  2. Com a tota activitat física, la motivació és un factor molt important, doncs facilita molt l’aprenentatge; la piscina és un element motivador en la pràctica de l’exercici físic.
  3. En aquesta línia també és important la relació que s’estableix entre l’alumnat i entre alumne/a i monitor/a, aquests últims han d’estimular l’alumne/a a provar les activitats proposades desdramatitzant una situació angoixant i convertint-la en quelcom atractiu i agradable.
  4. Finalment, cal parlar dels hàbits d’higiene; és imprescindible informar sobre les mesures higièniques que qualsevol persona ha de tenir en compte en relació a la seva pràctica física.

L’activitat de piscina es realitza des de P-3 fins a 2n amb una sessió setmanal de 50 minuts durant tot el curs i de 3r a 5è amb una sessió setmanal de 50 minuts durant un quadrimestre.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9.05 a 9.55 2n P-3 A P-5 P-3 B P-4
11.05 a 11.55 6è / 5è 1r
15.05 a 15.55 3r / 4t