Comitè de convivència

El Comitè de Convivència neix arrel de la necessitat de treballar per la millora de la convivència i del clima escolar.
A l’escola Lacustària hi ha tradició de contemplar la resolució de conflictes entre iguals seguint uns acords d’escola.
Per oferir una visió més àmplia i perquè els nens/es se sentin més identificats i representats s’arriba a crear el Comitè de Convivència el setembre de 2015.
Aprendre a conviure conjuntament comporta la construcció de la pròpia identitat, saber relacionar-se amb altres persones i sentir-se part d’una comunitat.
Aquests tres eixos són el fonament amb què treballem des del Comitè.
Aquest està composat per un/a representant de cada aula de Primària i la mestra responsable. Les reunions són mensuals i es realitzen dins l’horari escolar a l’aula polivalent.
A l’inici del curs 2015-2016, després de reflectir-ho en la Memòria del curs anterior, a la tutoria de grup de cada aula de primària s’exposen els objectius de la creació del Comitè. Després d’analitzar la funció que han de tenir els representants, cada grup classe escull per votació democràtica el propi representant.
Cada representant, a la sessió de tutoria grupal, s’encarrega de recollir les necessitats de millora de la convivència que proposa el seu grup. Les propostes es plantegen a les reunions mensuals del Comitè, on són analitzades i debatudes. Cada representant porta les decisions i acords que se n’extreuen, a cada grup classe. Es pren el compromís grupal de portar a terme les recomanacions que hagi fet el Comitè.

Objectius que es treballen en el Comitè i que es transmeten a les aules:

  • Equitat educativa i respecte a la diversitat.
  • Competència personal per aprendre a pensar, a gestionar les emocions i a assumir valors.
  • Competència en comunicació lingüística adequada a diferents contextos.
  • Mediació com a eina bàsica en la gestió dels conflictes.
  • Ajut als alumnes a relacionar-se entre ells mateixos i amb els altres.
  • Reforç per aconseguir una cultura de pau i no violència.

Els objectius es treballen des de diferents aspectes (segons edat, característiques…) amb la finalitat de fer-los arribar a la totalitat de nens i nenes de l’escola.
Els representants del Comitè tenen l’oportunitat d’explicar les relacions que es viuen en el seu grup tant a l’aula com als espais comuns.
Es facilita la detecció precoç de qualsevol problema intern i es posen els mitjans adequats per ajudar a canalitzar-lo.
Es treballa en la prevenció del “bullying” i la seva detecció precoç.
És un espai democràtic on es cerquen maneres per millorar i garantir una bona convivència.

 

Com ho fem?
1r Entenent que cada alumne és el portaveu del seu grup i responsable de col·laborar activament en la millora de la convivència.
2n Escollint un lema que identifiqui el que es vol aconseguir, compartint-lo amb els companys d’aula, enunciant-lo en cartells referents a les aules i revisant el seu compliment.
3r Aprofundint en el treball per a la capacitació en el pensament crític i en la presa de decisions per part dels alumnes, tenint present la coeducació i la democràcia.
4t Prioritzant, d’acord amb les necessitats detectades, els aspectes a tractar i resoldre per aconseguir la millora de la convivència i el clima escolar.