Autoritzacions

A l’alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l’autorització escrita dels seus pares, mares o representants legals. Per això han de firmar la següent AUTORITZACIÓ PER SORTIDES D’EDUCACIÓ INFANTIL o AUTORITZACIÓ PER SORTIDES DE PRIMÀRIA

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i en les quals siguin clarament identificables. Per això cal que els pares o tutors legals firmin la següent autorització: AUTORITZACIÓ PER A PUBLICAR IMATGES DELS ALUMNES A LA WEB DEL CENTRE

AUTORITZACIÓ PER A MEDICAMENTS
AUTORITZACIÓ PARACETAMOL

Autorització per sortir sols C.M i C.S