Carta de compromís educatiu

A l’Escola Estel som conscients que d’educació dels infants implica l’acció conjunta entre la família i l’escola. La carta de compromís educatiu és un document que formalitza aquesta coresponsabilitat per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada alumne/a.

La finalitat de la carta de compromís educatiu és potenciar la complicitat educativa i garantir un entorn de convivència en el marc del projecte educatiu del centre, a partir d’uns compromisos que s’han de complir i respectar.

COMPROMISOS

 Per part del centre

 1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de l’infant mitjançant unes metodologies de treball actives i vivencials.
 2. Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’alumnat en l’àmbit escolar.
 3. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
 4. Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i explicar a la família els resultats obtinguts.
 5. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries tenint en compte, en tot moment, les necessitats específiques de cada alumne/a i mantenir-ne informada la família per tal que pugui col·laborar en el seu desenvolupament.
 6. Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin l’evolució de l’alumne/a i del rendiment escolar.
 7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a, realitzant un mínim d’una entrevista anual amb cada família i una reunió de classe a l’inici de cada curs per informar dels objectius i del pla de treball del curs entre d’altres.
 8. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
 10. Revisar, si escau, conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos durant el desenvolupament de les entrevistes.
 11. L’equip docent de l’escola Estel ens comprometem a desenvolupar els mètodes de treball que considerem més apropiats per l’educació del nostre alumnat i a formar-nos adequadament amb aquesta finalitat.
 12. Altres compromisos que al llarg de l’escolarització el centre o la família proposi, siguin acceptats conjuntament, els quals poden comportar, o no, l’assumpció de nous compromisos per ambdues parts.

Per part de la família

 1. Respectar el caràcter propi del centre, reconèixer l’autoritat del professorat i de l’equip directiu, i mostrar respecte per totes aquelles persones que treballen al centre.
 2. Compartir amb el centre l’educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats necessàries per ajudar-lo en el seu procés d’aprenentatge i desenvolupament maduratiu.
 3. Instar al fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i desenvolupament normal de les classes i fomentarà el respecte i el bon ús del material i de les instal·lacions escolars.
 4. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.
 5. Ajudar el nostre fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
 6. Adreçar-se directament al centre (tutor/a, professor/a corresponent, equip directiu) si hi ha discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill/a.
 7. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
 8. Atendre, el més aviat possible, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre i assistir a les reunions convocades, tot intentant adaptar-se a l’horari proposat per l’escola.
 9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir l’evolució personal i escolar del fill/a tenint en compte les recomanacions de l’escola.
 10. Comprometre’s a seguir els acords establerts amb l’escola per millorar el desenvolupament i els aprenentatges dels seu fill/a.
 11. Informar al fill/a del contingut d’aquests compromisos.
 12. Altres compromisos que al llarg de l’escolarització el centre o la família proposi, siguin acceptats conjuntament, els quals poden comportar, o no, l’assumpció de nous compromisos per ambdues parts.