Projecte educatiu

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per aquesta societat canviant i en constant evolució. Tot el que passa a la nostra vida, no està fragmentat, és global i és per això que a poc a poc els aprenentatges fragmentats s’han d’anar canviant per a convertir-los en aprenentatges globals i que afavoreixin  la formació de ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia i que siguin capaços de resoldre situacions diverses i assolir objectius en cooperació amb els altres. És per tot això que des de l’escola es planteja el treball per projectes i per unitats didàctiques integrades.

Pretenem donar el protagonisme a l’alumne fent-lo responsable del  seu propi aprenentatge, donant-li l’oportunitat d’escollir un tema significatiu per ell. Amb el treball per projectes els alumnes aprenen a pensar per ells mateixos, a investigar, seleccionar i interpretar informació a través de diverses fonts i a aprendre dels seus errors i encerts.

Es dóna gran importància al treball cooperatiu, elaborant hipòtesis i prenent decisions sobre el repartiment de tasques, elaborant, finalment, el resultat de forma col·lectiva. El resultat final és una feina de tots, una feina de grup. Tot aquest procés fa que es comparteixi el coneixement i s’activi la comunicació, el diàleg i la discussió tant en petit grup com en grup classe.

Des de l’escola apostem per aquesta metodologia global i competencial tenint com a objectiu el desenvolupament integral dels nostres alumnes.