Salut – Covid19

Davant la situació pandèmica originada per la covid-19, el centre ha adoptat mesures higiènico-sanitàries extraordànies.

Requisits d’accés al centre

L’accés al centre només serà permès en cas de:

  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós sense haver pres cap fàrmac .
  • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
Mesures de prevenció personal
Distanciament físic

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte en els grups de convivència estables.

Higiene de mans

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del personal docent i no docent.Tant en infants com adults es requerirà el rentat de mans un mínim de 5 cops durant la jornada lectiva.

Ús de mascareta
Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta
Educació Infantil No obligatòria Quirúrgica o higiènica amb compliment de la norma UNE
Educació Primària Obligatòria Quirúrgica o higiènica amb compliment de la norma UNE
Personal docent i no docent Obligatòria Quirúrgica o higiènica amb compliment de la norma UNE

+ informació al Pla d’Organització per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia per covid-19

_________________________________________________________________________________________

Informació curs 2019-2020
  • Mesures higienico-sanitàries:
    • No portar l’alumne a l’escola en el moment que la família detecti que el nen/a té febre, vòmits, diarrea, o pateix alguna malaltia infecciosa (grip, varicel·la, galteres, conjuntivitis, fongs,….). Si es dona el cas, cal comunicar a l’escola (tutora) el motiu d’absència de l’alumne.
    • En cas d’infeccions parasitàries com poden ser els polls, s’haurà de seguir el tractament mèdic o higiènic complert. Si es detecta a l’escola,  es trucarà a la família que haurà de venir a buscar el seu fill, el més aviat possible, per aplicar-li  el tractament corresponent. L’alumne no  podrà tornar a l’escola fins que estigui totalment  des parasitat .És necessària la màxima col·laboració de les famílies per poder acabar amb aquest problema del qual el centre no n’és responsable.
  • Administració de medicamentsEn cas que l’alumne/a necessiti prendre alguna medicació durant l’horari escolar, caldrà que  feu arribar a la seva tutora, una recepta o un informe del metge on consti el nom i cognoms del nen/a, el nom del medicament i la pauta que s’ha de seguir (moment del dia i quantitat que ha de prendre). Així mateix, també s’haurà de portar un escrit on l’adult responsable de l’alumne autoritzi al personal del centre educatiu perquè li administrin la medicació receptada.(Autorització)
  • Al.lèrgies de tot tipus(alimentàries, ambientals. . . .)En cas que un alumne/a tingui algun tipus d’al·lèrgia i/o intolerància, cal comunicar-ho el més aviat possible al centre.