Llengües estrangeres

La llengua estrangera que s’imparteix al centre és l’anglès i s’introdueix a partir de P4. Aquest fet no exclou la possibilitat de fer petites introduccions a P3, de manera puntual, per tal que els alumnes s’habituïn a escoltar un altre idioma.

Actualment, el centre disposa d’un grup de mestres d’especialistes que impulsa l’aprenentatge de l’anglès i que té l’especialitat, la titulació i/o els coneixements adients.

Al llarg de tota l’escolaritat, la llengua oral és la prioritària en tot el procés d’aprenentatge de l’anglès.

Basant-nos en aquesta prioritat, la metodologia que es fa servir és l’AICLE (Aprenentatge Integral de Continguts i Llengües), on la llengua s’utilitza tant per aprendre el contingut de l’àrea com per aprendre la llengua amb l’objectiu de comprendre i comunicar. És per això que tot l’aprenentatge el fem a través d’unitats integrades i/o els projectes que es treballen a l’aula.

En la mateixa línia i, donat la gran diversitat de recursos d’arreu del món disponibles a la xarxa, la integració de les noves tecnologies esdevé imprescindible.

Durant el procés d’aprenentatge, es creen el màxim de situacions possibles per tal que l’alumnat pugui expressar-se oralment.

Per tal de garantir aquestes situacions comunicatives, cada grup-classe disposa de sessions en dos grups augmentant així tant la qualitat del temps d’exposició a la llengua, com la possibilitat de producció.

En els cursos inicials, fins que els alumnes tinguin assolida la lecto-escriptura en la seva pròpia llengua, l’aprenentatge és exclusivament oral, donant pas, de manera progressiva, a la llengua escrita.

Tot i la incorporació de la llengua escrita i els aspectes més formals referents a la gramàtica, la llengua oral segueix tenint un rol de màxima importància a la programació. Així, als nivells més alts es fan diferents exposicions orals molt adaptades al nivell dels alumnes, i on aquests posen en practica tots aquells coneixements sobre la llengua que van adquirint.

eTwinning

Des del curs 2012-2013 el nostre cente participa al Programa eTwinning, que és una iniciativa de la Comissió Europea creada amb l’objectiu d’establir agermanaments escolars i desenvolupament de projectes de col·laboració a través d’Internet entre dos o més centres europeus.

La participació en aquest programa es duu a terme amb els alumnes de 5è i 6è, sempre que l’agermanament amb una escola europea sigui possible.

El nostre objectiu principal dins d’aquest programa és donar als alumnes la possibilitat de fer servir l’anglès com a llengua de comunicació en una situació real a través de la plataforma virtual del programa TwinSpace, ajudant als nostres alumnes a millorar tota una sèrie de competències més generals relacionades amb el treball en equip, la negociació, el coneixement intercultural, etc.