Projecte lingüístic

El Projecte Lingüístic de centre és un document viu que parteix d’una reflexió interna del centre que recull les decisions preses en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i que té com a objectiu donar coherència a la manera d’adquirir-les. És una eina de reflexió i de presa de decisions que incideix en tots els contextos comunicatius dels centres: aula, centre i entorn.

Projecte lingüístic103754394