Carta de compromís

 La Llei d’ Educació de Catalunya, a l’ article 20, estableix que els centres han d’ elaborar una carta de compromís educatiu, en la qual han d’ expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte per al desenvolupament de les activitats educatives.

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU  DE L’ESCOLA MARTA MATA

Compromisos per part del centre

1.   Oferir a les famílies una escola acollidora i oberta a les aportacions on cadascú hi trobi el seu lloc i senti que hi pertany. Vetllar perquè hi hagi una complicitat entre la família i l’escola de manera que el vincle que es creï esdevingui el punt de partida per poder “fer escola”

2.   Facilitar al nostre alumnat una formació de qualitat que contribueixi al desenvolupament integral de la seva personalitat.

3.   Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i del nostre alumne/a.

4.    Vetllar , en la mesura de les nostres possibilitats, per a defensar la disponibilitat de recursos humans i materials que son necessaris per satisfer el dret a l’ educació que tenen els/les nostres alumnes.

5.   Compartir informació amb la família sobre el PEC i la seva organització, les concrecions del currículum, les opcions metodològiques, els criteris d’atenció a la diversitat i l’avaluació que es van duent a terme a l’escola.

6.   Informar i compartir amb  la família i amb el nostre alumnat sobre el seu procés d’aprenentatge i el seu rendiment acadèmic.

7.   Adoptar les mesures educatives alternatives o complementaries adients per atendre les necessitats especifiques de l’ alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.

8.   Informar a la família de qualsevol altra circumstancia que sigui rellevant per al desenvolupament acadèmic i personal de l’ alumne/a, i quan calgui, de les faltes d’ assistència i retards no justificats.

9.   Vetllar pel bon funcionament i per la continuïtat del treball compartit en la creació de l’escola a través de les comissions formades per la Comunitat Educativa, de la feina conjunta escola-AMPA i del Consell Escolar del centre.

10.Atendre les peticions d’ entrevista que formuli la família, en un   termini raonable dins de la disponibilitat del centre.

Compromisos per part de la família

La família de l’alumne/a………………………………………………………..es compromet a:

1.   Respectar el centre escolar, el seu PEC i les normes d’organització i funcionament del centre. (NOFC)

2.   Reconèixer, respectar i recolzar la tasca educativa del professorat.

3.    Compartir les actuacions educatives amb l’equip docent per tal que afavoreixi un treball conjunt per millorar l’educació del nen/a

4.    Vetllar per tal que el nen/la nena compleixi amb el seu deure basic d’ estudi i d’ assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques. Transmetre-li els valors de l’ esforç i de la responsabilitat com a mitjans per a l’ adquisició del coneixement i del desenvolupament personal.

5.   Ajudar-lo/a a organitzar-se el temps d’ estudi a casa. Vetllar perquè realitzi a casa les tasques encomanades pel professorat i perquè tingui a punt el material per a l’ activitat escolar.

6.   Establir una comunicació directa amb el centre i parlar directament amb l’equip docent o l’equip directiu sempre que sorgeixin dubtes o situacions que necessitin ser resoltes.

7.   Facilitar a l’ escola les informacions sobre el fill o filla, que sigui rellevant per al seu procés d’ aprenentatge.

8.   Atendre les peticions d’ entrevista o de comunicació que formuli el centre, i sol・licitar, quan ho consideri necessari, entrevista per conèixer i valorar els avanços acadèmics dels fills/es.

9.   Conèixer i valorar la tasca de l’ AMPA i del Consell Escolar a l’ escola.

10. Interessar-se pels aspectes més generals del món educatiu, que poden afectar al dret dels/de les alumnes a rebre una educació de qualitat.

El centre i la família revisaran conjuntament el compliment d’ aquest contracte, quan escaigui.

Ho signem per tal que consti a tots els efectes, a partir de la data d’ avui.

Mataró,

Per part del centre                                               Per part de la família

La directora                                                         Pare/mare/tutor-a legal

(nom i cognoms)                                        …………………………………….

(segell del centre)