NOFC

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE:

(Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC) i les orientacions del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius)

Les normes d’organització i funcionament (NOFC) de l’escola Marta Mata, que formen part del projecte educatiu, apleguen de manera ordenada el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten en la nostra organització per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i explicita les concrecions pedagògiques i organitzatives per orientar l’acció docent, l’estructura organitzativa de gestió, coordinació i participació, l’organització pedagógica, la convivència i la gestió i funcionament.

NOFC 103754394