Projecte de Convivència

Els Objectius generals del Projecte de Convivència són els següents:

1.Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat educativa.

2.Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.

3.Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat

4.Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg.

5.Fomentar una cultura de la pau i la no-violència.

Continguts:

  • Concreció de la contextualització del centre (PEC) en relació amb la convivència
  • Diagnosi de la situació de la convivència en el centre
  • Objectius específics
  • Indicadors d’avaluació
  • Concreció temporalitzada de les mesures d’actuació
  • Concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions greument perjudicials per a la convivència

Nivells i àmbits d’actuació.

Àmbits d’actuació: aula, centre i entorn

Nivells d’actuació:

  • preventiu (Valors i actituds convivencials – competència social i ciutadana)
  • intervenció (Gestió i resolució positiva de conflictes)
  • organitzatiu (Organització i gestió de centre

Aquest projecte està en procés d’elaboració

 

“Donar exemple no és la principal manera d’influir sobre els altres;
és l’única manera”

Albert Einstein