Projecte de Convivència

Els Objectius generals del Projecte de Convivència són els següents:

 1. Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat educativa.
 2. Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
 3. Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat
 4. Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg.
 5. Fomentar una cultura de la pau i la no-violència.

Continguts:

 • Concreció de la contextualització del centre (PEC) en relació amb la convivència
 • Diagnosi de la situació de la convivència en el centre
 • Objectius específics
 • Indicadors d’avaluació
 • Concreció temporalitzada de les mesures d’actuació
 • Concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions greument perjudicials per a la convivència

Nivells i àmbits d’actuació.

Àmbits d’actuació: aula, centre i entorn

Nivells d’actuació:

 • preventiu (Valors i actituds convivencials – competència social i ciutadana)
 • intervenció (Gestió i resolució positiva de conflictes)
 • organitzatiu (Organització i gestió de centre