CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2017 / 2018. CALENDARI GRAU SUPERIOR

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2017 / 2018. CALENDARI GRAU SUPERIOR

(1) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

  1.  Si escau, relació de la documentació que es presenta a la comissió avaluadora, d’acord amb el model disponible al web del Departament d’Ensenyament;
  2.  Si escau, currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa, d’acord amb l’establert a l’annex 5;
  3.  Si escau, resolució que atorga l’exempció parcial de la prova d’accés;
  4.  Si escau, sol·licitud d’exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui el centre seu de la comissió avaluadora, d’acord amb el que es preveu als apartats 11.3.2 d’aquest annex.
  5.  Si escau, certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.

 

*Trobareu la informació complerta a:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/calendari/