Competència digital COMPETIC

Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3. Actualment el CFA Sant Josep imparteix el COMPETIC 2 i el COMPETIC 3 de forma semipresencial

El nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

COMPETIC INICIAL

Recull tres de les sis competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):

 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Navegació i comunicació en el món digital.

 

Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador, del tractament de textos, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet, el civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.

COMPETIC 1 (equival a certificat ACTIC Bàsic)

Recull les tres competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC-Bàsic). No recollides a la formació COMPETIC INICIAL:

 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Cultura, participació i civisme digital.

COMPETIC 2 (equival a certificat ACTIC Mitjà). SEMIPRESENCIAL al CFA Sant Josep

Recull les vuit competències del nivell mitjà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Mitjà):

 • Cultura, participació i civisme digital.
 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Navegació i comunicació en el món digital.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.

COMPETIC 3 (equival a certificat ACTIC Avançat). SEMIPRESENCIAL al CFA Sant Josep

Atenció! Per matricular-se a COMPETIC 3, i independentment del seu nivell de competència digital, l’alumne haurà de disposar del certificat ACTIC Mitjà o bé del certificat de superació del curs de COMPETIC 2 en un centre d’adults depenent del Departament d’Ensenyament o bé que estigui autoritzat a impartir aquest ensenyament.
La superació de cadascuna de les competències treballades a COMPETIC 3 correspon a una persona usuària que té un ampli domini d’aquestes tecnologies i que disposa de capacitat per aprofitar al màxim les prestacions que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones perquè puguin millorar el desenvolupament de les seves competències.

C4: Tractament de la informació escrita.
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6: Tractament de la informació numèrica.
C7: Tractament de les dades.
C8: Presentació de continguts.

El treball de cadascuna d’aquestes competències es desenvolupa en 35 hores lectives (un trimestre). Per tant, sent que el nivell de COMPETIC 3 té una durada de 105 hores, es treballaran tres competències al llarg del curs (una per trimestre). Un cop superades aquestes competències, l’alumne que ho desitgi podrà continuar cursant les competències que li faltin.

El CFA Sant Josep ofereix per al curs 2020-2021 les competències de COMPETIC 3: 

C4: Tractament de la informació escrita.
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C8: Presentació de continguts