Requisits d’accés

Amb caràcter general poden accedir als ensenyaments d’adults les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l’any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:

  • tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari,
  • trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball,
  • ser esportista d’alt rendiment,
  • haver cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI),
  • voler cursar la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà,
  • participar al programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.