Normes i funcionament del centre

 1. Convivència
 2. Horari. Faltes d’assistència, puntualitat i la seva justificació
 3. Comportament dins l’aula i recinte escolar
 4. Baixa del centre per absentisme
 5. Activitats complementàries
 6. Garantia del servei educatiu
 7. Descans i canvi de torn
 8. Llengua de l’escola
 9. Queixes i suggeriments
 10. Certificats
 11. Repetició de curs
 12. Emergències. Informació per a l’evacuació de l’edifici

 

1.

Convivència

El centre de formació de persones adultes Sant Josep té com a objectiu prioritari aconseguir la formació acadèmica dels seus alumnes, i també tot allò que fa referència a la seva formació humana dins la nostra societat actual. És per això que tindrà en compte el següent:

 • Respectar els drets de la resta de l’alumnat i no pertorbar l’activitat normal a les aules.
 • No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, país, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
 • Mantenir sempre un comportament correcte i respectuós, evitant l’ús d’un llenguatge ofensiu i l’agressió física, psicològica o verbal als altres.
 • Respectar la llibertat de pensament, com també la dignitat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

 

2.

Horari. Faltes d’assistència, puntualitat i la seva justificació

 • És un deure de l’alumne/a respectar els horaris establerts al Centre.
 • Pel bon funcionament del Centre i per qüestions de seguretat caldrà observar puntualitat rigorosa en l’horari de les classes. En acabar el temps de descans no es podrà entrar a l’aula amb retard. En el cas de no poder entrar a classe per haver arribat tard, l’alumne/a podrà romandre a la Biblioteca treballant o estudiant fins la següent classe.
 • L’alumnat ha d’assolir una assistència del 80 %:
  • per a obtenir el certificat en el cas dels ensenyaments de llengua anglesa, catalana , preparació per a les proves d’accés i COMPETIC
  • per poder tenir dret a prova i ser avaluat en el cas de GES i Formació Instrumental
 • En cada sessió o mòdul es passarà el control de signatures

Si hi ha algun impediment per assistir a classe l’alumne/a ha de lliurar les justificacions al seu professor/a. Si les justificants són de llarga durada o afecten a més d’una matèria, es donaran al professor/a de referència o tutor/a. En cas de no tenir justificant s’han d’exposar els motius de l’absència amb el professorat de referència i a l’hora de tutoria.

Les faltes d’assistència reiterades, el tutor les comunicarà a l’alumne/a. En cas de ser menor d’edat el tutor/a ho comunicarà a la família o tutor/a legal.

És obligatori tenir el 80% d’assistència de les hores lectives per poder tenir dret a examen i ser avaluat

 • Alumnat que es reincorpori a classe després d’una absència

Per evitar temps d’espera innecessaris al companys del grup classe, l’alumnat que ha realitzat faltes d’assistència ha de procurar posar-se al dia de les tasques que s’han fet en el temps de la seva absència. És recomanable que faci un mail al professorat que imparteix el mòdul o l’ensenyament en qüestió per mail amb el professorat corresponent fetes durant la seva absència abans d’incorporar-se.

 

3.

Comportament dins l’aula i recinte escolar

 • L’alumne/a que, intencionadament o per negligència, faci danys a les instal.lacions del Centre, al seu material o el sostregui, estarà obligat a reparar el dany o restituir el que hagi sostret. La responsabilitat civil correspon als pares, segons la legislació vigent, en alumnes menors d’edat.
 • D’acord amb la normativa vigent es prohibeix fumar i consumir begudes alcohòliques dins del recinte escolar.
 • Es prohibeix menjar, beure i mastegar xiclet dins l’horari lectiu.
 • Cada grup-classe és responsable de l’aula i del seu equipament, per tant, haurà de tenir cura del seu ús, de la seva conservació i netedat. En finalitzar les classes caldrà deixar l’aula neta i recollida, per la qual cosa el professor/a ho recordarà als seus alumnes.
 • No es pot entrar ni sortir de l’aula sense comunicar-ho al professor/a.
 • Els mòbils hauran d’estar desconnectats i guardats dins l’horari lectiu.
 • A l’aula no es poden deixar objectes personals.
 • Pel bon funcionament del grup-classe, el professor/a i/o el tutor/a pot decidir el lloc que han d’ocupar els alumnes dins l’aula, per tal d’aconseguir millorar l’ambient de treball i el seu rendiment acadèmic.
 • Els seients i els ordinadors no són propietat de ningú
 • Durant les activitats lectives cal demanar ordenadament la paraula i respectar el torn i les intervencions dels altres companys.
 • Els comandaments de l’aire condicionat no es poden manipular

 

4.

Baixa del centre per absentisme

Des de les diferents tutories del centre estem treballant per disminuir l’absentisme a l’escola.

El CFA Sant Josep disposa de mecanismes de control d’assistència i de seguiment de l’alumnat. En cas d’absències reiterades el centre fa un estudi sobre l’abandonament del curs amb l’objectiu de detectar-ne els motius: bé siguin personals, per causes externes o per insatisfacció del curs.

Es contactarà amb l’alumnat, preferentment per mail, que s’ha detectat que fa dies que no assisteix a l’escola i se’n preguntarà els motius per conèixer a què responen:

 • si no tenen res a veure amb l’escola (personals, familiars, de feina …)
 • o si són deguts a qüestions que es deriven de l’aprenentatge (per exemple si el nivell és massa baix, alt o no es pot seguir, per desmotivació o insatisfacció en alguna qüestió…)

La no assistència regular durant 2 SETMANES sense justificació comportarà la BAIXA definitiva de l’alumne/a. Aquesta baixa es comunicarà per escrit al correu de la persona interessada.

DES D’ARA US AGRAÏM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

 

5.

Activitats extraescolars i complementàries

L’escola oferirà durant el curs activitats extraescolars i complementàries als ensenyaments de l’aula. La participació en les activitats programades pel centre dins de l’horari escolar computaran com assistències, i per tant són obligatòries.

 

6.

Garantia del servei educatiu

Amb els recursos disponibles, en situacions de baixes o absències del professorat, el centre procurarà mantenir el servei amb professorat substitut. Quan no sigui possible, l’alumne/a tindrà l’oportunitat de romandre al centre, a la Biblioteca o a l’aula, i fer treball individual.

En qualsevol cas, els alumnes menors d’edat necessitaran d’una autorització escrita dels pares o tutor/a legal per poder absentar-se fora de l’horari lectiu.

 

7.

Descans i canvi de torn

En els períodes de descans es demana que es respecti l’ordre i el silenci, ja que l’escola es una casal d’entitats i les instal·lacions son compartides. Així mateix es demana puntualitat en la reincorporació a l’aula després del període de descans, considerem falta de respecte cap als companys i el professorat interrompre la classe un cop ja s’ha iniciat.

 

8.

Llengua de l’escola

El català és tant la llengua d’aprenentatge com la llengua de comunicació en tots els àmbits del Centre (LEC, Llei 12/2009. Articles 11, 16 i 18 i PEC).

 

9.

Queixes i suggeriments

A Secretaria es pot demanar un full amb el qual es podran exposar les queixes o suggeriments a la direcció del centre. No obstant això, recomanem intentar solucionar qualsevol problema parlant, en primera instància, amb les persones implicades.

 

10.

Certificats

El CFA sant Josep és centre públic que depèn del Departament d’Educació, com a centre de persones adultes expedeix títols i certificats que poden computar com a mèrit en el vostre currículum. Aquests títols us acrediten unes competències a l’hora de buscar feina i en molts casos us permetran seguir d’altres ensenyaments. Per poder expedir la titulació o certificat corresponent l’alumnat haurà de tenir:

 1. Una assistència mínima del 80 % de les classes (mitjana aritmètica dels ensenyaments o mòduls de GESO matriculats)
 2. Una nota mínima de 5.00 en l’avaluació final (mitjana aritmètica de les matèries matriculades)

Per altres certificats que es puguin expedir s’han de demanar a la secretaria del centre i es podran recollir després de dos dies d’haver-los sol·licitat.

El certificat l’ha de recollir la persona que el sol·licita perquè signi en el llibre de registre del centre.

 

11.

Repetició de curs

En el cas de no superar un curs, s’atendrà a la normativa que apliqui la Generalitat de Catalunya.

 

12.

Emergències. Informació per a l’evacuació de l’edifici

En el supòsit de situacions d’EMERGÈNCIA que requereixin EVACUAR les dependències del Centre, les actuacions a seguir, tant pel personal visitant com pel personal del centre, s’han organitzat pensant en termes de seguretat per a les persones. Per a tot això, us agrairíem que tinguéssiu presents les següents indicacions:

 • Si detecteu una situació d’emergència aviseu a Consergeria, ubicada a la Planta Baixa.
 • En cas que soni una alarma, espereu les instruccions que us indicaran i si cal, evacueu l’edifici.
 • No utilitzeu l’ascensor i no perdeu la calma.
 • Seguiu les instruccions del professorat i del cap d’emergències.
 • Heu de sortir per l’escala d’emergència fins al punt de trobada (cruïlla Prat de la Riba / Mare de Déu la Mercè)
 • Deixeu tancades les portes i finestres, ja que així s’evita la propagació del foc.
 • IMPORTANT: Si a l’escala hi ha fum, no sortiu. Heu de quedar-vos a l’espai on us trobeu i demanar auxili.