Documentació

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar l’original i una fotocòpia del DNINIE o passaport (si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen), així com la targeta sanitària.

Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, també cal presentar:

  • Persones amb contracte laboral: document que acrediti la seva afiliació a la Seguretat Social (si no tenen obligació d’estar afiliats, el certificat del familiar titular de l’empresa i la declaració dels tutors legals).
  • Persones en procés d’obtenció d’un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.
  • Esportistes d’alt rendiment que comparteixen ensenyaments: certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l’Esport.
  • Persones que han cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI): certificat en què consti que l’han cursat.
  • Persones que participen al programa “Joves per l’ocupació“: document acreditatiu expedit per l’entitat on han desenvolupat el programa.
  • Persones menors d’edat
    • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
    • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.