Graduat en educació secundaria per adults (GESO)

Al CFA Pla de l’Estany es pot cursar el GES en dues modalitats: “PRESENCIAL” (amb classes presencials) o bé, “A DISTÀNCIA”, o sigui, des de casa i de manera flexible.   

Tant el GES presencial com el GES a distància condueixen  a l’obtenció del ‘Graduat en Educació Secundària’, l’equivalent a l’ESO que s’obté als INS.

Per a persones que no van poder acabar la Primària i que per això necessiten una preparació prèvia al GES, oferim el curs de Formació Instrumental 3.

GES PRESENCIAL

Al CFA Pla de l’Estany oferim els dos nivells del GES, el GES 1 i el GES 2. El dos cursos de GES estan estructurats en tres àmbits: àmbit de les matemàtiques, ciències i tecnologia; àmbit de les ciències socials i l’àmbit de la comunicació :català, castellà i anglès. Cada àmbit es compon de mòduls trimestrals.

El centre disposa d’un servei de tutoria per informar i orientar sobre l’itinerari formatiu de cada alumne/a. A l’iniciar el curs s’efectuarà una avaluació inicial individual a partir de l’expedient acadèmic, les proves inicials i l’entrevista personal. Segons el resultat es convaliden i/o acrediten diferents mòduls. Si cal fer tot el curs complet, sense acreditacions ni convalidacions,  la durada és de sis trimestres.

Una persona pot incorporar-se a aquests estudis a l’inici de cada trimestre sempre que hi hagi vacants. Per inscriure’s cal que us poseu en contacte amb nosaltres i us donarem cita prèvia per venir a fer una entrevista i les proves de nivell. Aquest dia haureu de portar el certificat de notes. Si no el teniu, cal que l’aneu a buscar a l’institut on vau cursar l’ESO.

Un cop assolits els continguts, s’obté el ‘Graduat en Educació Secundària’, l’equivalent a l’ESO que s’obté als INS.  Aquesta titulació permet accedir a estudis superiors (cicles formatius, batxillerat…).

Durada del curs: de setembre a juny.

Horari del curs: de dilluns a dijous en la franja horària de 15.00h a 20.30h, però l’horari és individualitzat segons els mòduls que s’hagin de cursar.

GES A DISTÀNCIA

La modalitat del GES és a distància, es cursa a través del IOC (Institut Obert de Catalunya). El CFA Pla de l’Estany, com a centre de suport del IOC, és qui matricula l’alumnat nou i antic,  i també, el lloc on es duen a terme els exàmens trimestrals. Els alumnes, però, estudien des de casa a través d’internet i, per tant, en horari flexible que els permet combinar feina i estudis.

Per aconseguir la titulació cal cursar 34 mòduls repartits en tres àmbits (comunicació, científic tecnològic i social) i dos nivells (GES1 i GES 2) . Ara bé, en funció dels estudis que un tingui pot convalidar alguns d’aquests àmbits, així com també hi ha la possibilitat de realitzar una prova d’anivellament (PAI) en el moment de fer la primera inscripció per tal d’acreditar coneixements suficients d’alguns dels tres àmbits del primer nivell, la qual cosa li permetria escurçar aquest temps.

Els estudis s’organitzen en trimestres (tardor, hivern i primavera). Al final de cada trimestre hi ha un examen per a alguns dels mòduls, que es du a terme en el mateix Centre de suport. Consulteu: Calendari de matrícula  IOC per al curs 2020-2021

Requisits (vàlids per ambdues modalitats) : 

Per accedir als estudis de GES cal tenir 18 anys o més o complir-los dintre de l’any natural de la matrícula.

També hi poden accedir les persones que tenen 16 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació si es compleix alguna de les circumstàncies següents:

  • si tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari;
  • si es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball;
  • si són esportistes d’alt rendiment;
  • si són alumnes que han cursat i superat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial;
  • si són alumnes que han cursat o estan cursant els programes de formació i inserció durant aquest curs i volen cursar els ensenyaments d’educació secundària obligatòria per a adults;
  • si volen cursar la formació per a proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà,
  • si participen en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per a l’ocupació”.

Què cal portar a l’hora de la inscripció ?

En el moment de la primera matrícula cal aportar la documentació següent:

  • original i fotocòpia del DNI o altre document identificatiu (NIE o passaport).
  • originals i fotocòpia de la documentació acadèmica justificativa d’estudis anteriors: títols oficials, llibre d’escolaritat o certificats oficials de notes de tots els cursos de la ESO (ni butlletins de notes ni informes d’avaluació).