Competència digital COMPETIC

Competències Bàsiques en TIC per a la Formació de Persones Adultes

Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. Al centre aquestes competències digitals es treballen de manera transversal en els altres ensenyaments de Graduat Escolar i Curs d’Accés a Grau Mitjà.