Projecte educatiu

El CFA Lo Pont és, en aquests moments un Centre Integral de recursos educatius i laborals per a joves de 16 a 24 anys i persones adultes que requereixin d’una metodologia alternativa i un acompanyament personalitzat per assolir els seu objectiu professional i vital.

Treballem amb itineraris individualitzats de llarga durada orientats a treballar competències transversals, bàsiques, emocionals i/o professionalitzadores que afavoreixin la transició cap al retorn educatiu o la inserció laboral. El CFA Lo Pont, a dia d’avui, és un centre d’oportunitats amb la vocació d’acompanyar i tutelar aquests itineraris personalitzats als quals tenen fàcil accessibilitat els col·lectius més vulnerables.

Des d’aquest recurs, lluitem per aconseguir l’equitat, la igualtat d’oportunitats i la inclusió a través de la formació i l’acompanyament al llarg de la vida. Pretén desenvolupar una intervenció socioeducativa per a ciutadans i ciutadanes que necessiten i/o desitgen millorar la seva formació, especialment entre el sector jove.

Els seus objectius generals són:

  • Incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones millorant la seva qualificació professional.
  • Compensar dèficits socioeducatius, i adquirir aprenentatges i competències.
  • Millorar i ampliar l’oferta formativa del territori.
  • Introduir les noves tecnologies en l’aprenentatge a través d’un sistema semipresencial en alguns ensenyaments.
  • Lluitar contra la dispersió territorial i la dificultat de mobilitat de la població jove que vol accedir als recursos formatius i d’orientació laboral (model rural de centre).

Compartim el nostre Projecte Educatiu de Centre i el Reglament de Règim Intern: