SSCB0209 Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

SSCB0209 Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

Els certificats de professionalitat acrediten el conjunt de competències professionals que et capaciten  per desenvolupar una activitat laboral (Reial Decret 34/2008, de 18 de gener). Tenen caràcter oficial i són vàlids per a treballar en tot el territori nacional. Són expedits pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i els òrgans competents de les comunitats autònomes.

A més, els mòduls d’aquest certificat formen part del cicle formatiu grau mitjà de la mateixa família professional, de manera que si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

  • Família professional:Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
  • Àrea professional:Activitats culturals i recreatives.
  • Codi especialitat:SSCB0209.
  • Denominació de l’especialitat formativa:Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil.

L’objectiu del curs és aprendre a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu adreçades a la infància i la  joventut,  en  el  marc  de  la  programació  general  d’una  organització,  aplicant  les  tècniques  específiques  d’animació  grupal,  incidint  explícitament  en  l’educació  en  valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.