Llengua francesa

La llengua francesa és l’altra llengua estrangera que s’imparteix en el nostre centre dins dels ensenyaments transprofessionals.

Nivell 1

  • L’ensenyament inicial de les llengües anglesa i francesa s’adscriu dins del nivell A1 d’usuari bàsic*, de domini de la llengua d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Se centra en les competències de la llengua oral, tot i incorporar objectius comunicatius mínims de la llengua escrita.
  • L’usuari de nivell A1 pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.
  • S’adreça a persones majors de 18 anys amb desconeixement d’aquestes llengües. El programa pretén oferir unes nocions de les llengües anglesa o francesa com a eines d’intercanvi i comunicació potenciant la llengua oral mitjançant situacions comunicatives reals i quotidianes.
  • La superació del curs corresponent donarà accés a un certificat de 105 h d’assistència.
  • El curs s’inicia al setembre i finalitza al juny. Són 105 hores de formació repartides en 2 sessions setmanals d’una hora i mitja cadascuna.

Nivell 2

  • L’ensenyament de la llengua anglesa i francesa de nivell 2 s’adscriu dins del nivell A2.1 d’usuari bàsic, de domini de la llengua d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Al llarg d’aquest curs es consoliden els continguts del nivell A1 (inicial) i s’introdueixen els de segon nivell bàsic d’usuari (A2.1).
  • La finalitat d’aquest curs és reforçar els coneixements adquirits en el primer nivell i iniciar-se en l’aprenentatge orientat i assistit de les habilitats de la llengua oral i escrita.
  • S’adreça a persones majors de 18 anys que han superat el nivell inicial o que disposen dels coneixements corresponents per a poder-los seguir.
  • La superació del curs corresponent donarà accés a un certificat de 105 h d’assistència.
  • El curs s’inicia al setembre i finalitza al juny. Són 105 hores de formació repartides en 2 sessions setmanals d’una hora i mitja cadascuna.

Nivells 1 i 2:

1. CONTINGUT:

– Comprensió oral i comprensió lectora
– Expressió oral i escrita
– Aspectes gramaticals bàsics

2. HORARIS:

Hi ha torns de matí, tarda i vespre

3. GRATUÏTAT:

La matrícula és gratuïta. Per al material del curs i el llibre es fa un ingrés del seu cost al número de compte del centre i el mateix centre facilita el llibre.