Història

Legislació Inicial

1/07/73

Es legisla que a Espanya ja no hi ha analfabets. Es crea el programa d’Educació Permanent d’Adults, EPA.

17/10/73

S’estableix la plantilla inicial de professorat d’EPA, però a Girona no hi adjudiquen cap mestre, malgrat tenir un 6’7% d’analfabetisme, segons cens del 1970.

Un grup de persones plantegen solucions pràctiques a l’alfabetització i a l’educació bàsica d’adults a l’àrea de Girona des d’una perspectiva política i pedagògica connectada al moment històric a les portes de la transició democràtica. Es pensa que han de ser Associacions de Veïns les entitats dinamitzadores del projecte. Així neixen les primeres experiències.

Curs 75/76

A Vila-roja es fa una acció formativa amb un grup de dones. Està promoguda per l’associació de veïns amb el suport de Càrites.
El febrer del 76 a Salt s’inicien unes classes nocturnes per a adults organitzades per la vocalia de Cultura de l’AAVV (cal recordar que en aquesta època Salt era annexionat a Girona).

Curs 76/77

Tercera experiència d’alfabetització al barri de les Pedreres-Torre Alfons XII, dinamitzada per un col·lectiu de joves, alguns d’ells estudiants de magisteri, que ja realitzaven una tasca social en el camp de l’esplai.
14/08/76 s’autoritza el règim de “dedicació exclusiva” a professors de centres d’EGB per impartir EPA, concretament el graduat escolar.
14/09/76 s’autoritzen subvencions per a impartir EPA a centres privats.
Neix la Coordinadora d’Escoles d’Adults i el SEPT ( Servei d’Educació Permanent dels Treballadors)

Curs 77/78

Curs decisiu: neix la campanya “Cap Barri de Girona sense Escola d’Adults” amb el suport de les respectives AAVV. S’aconsegueix l’inici de dues noves experiències: Can Gibert del Pla i Pont Major.
S’aconsegueixen els 4 primers mestres d’adults (2 nomenats pel MEC a Salt i 2 per a  les Pedreres , amb una subvenció de l’Ajuntament de Girona de  mig milió a les Pedreres).

Curs 78/79

Continua la campanya d’extensió iniciada el curs anterior. Neix una nova experiència al barri Pla de l’Horta de Sarrià de Ter.
Es crea un Consell Local d’Educació Permanent a Girona integrat per sindicats i escoles. A través de mobilitzacions i una vaga de fam s’aconsegueix el nomenament de 2 mestres més provinents del MEC i una subvenció d’un milió i mig de la Diputació i Ajuntament de Girona per garantir la dedicació de la resta.
S’organitzen les Primeres Jornades sobre Analfabetisme i Educació Bàsica i Permanent d’Adults a les comarques gironines.

Curs 79/80

Creació de les escoles d’adults  a Ripoll, S. Feliu de Guixols, Palafrugell, Olot i Blanes.
Amb les primeres eleccions municipals democràtiques i d’acord amb el “Mapa d’EPA de Catalunya” impulsat pel SEPT s’elabora una proposta per crear una xarxa comarcal d’experiències (Pla d’Ajut a l’Educació d’Adults a les comarques gironines). Això comporta un augment considerable de mestres subvencionats per la Diputació i els Ajuntaments.

Curs 80/81

El gener del 81 es produeixen els traspassos de l’Estat a la Generalitat en matèria d’ensenyament.
La Generalitat rep un total de 4 mestres traspassats del MEC, integrats a la xarxa comarcal subvencionada pel Pla d’Ajut Ajuntament/Diputació.
S’organitza un seminari on hi participen totes les experiències del moment a Girona i d’altres de la resta de Catalunya i de l’Estat.
L’enfocament del seminari consisteix, per una banda, en la revisió del material elaborat fins aleshores i, per l’altra, en l’elaboració d’una programació modular.

Curs 81/82

La Generalitat, en lloc d’ordenar la situació anterior, opta per una tercera via: reconversió de les “hores extraordinàries” concedides pel MEC i no adjudicades, en contractes a temps complet per a mestres d’adults. Així es passa de 4 mestres a 10 (8 Salt/Girona, 1 Sarrià de Ter, 1 Blanes).
Reconversió del Pla d’Ajut. Tot plegat porta a la consolidació d’una doble xarxa pública d’escoles d’adults a les comarques:
. escoles de la Generalitat
. escoles municipals
El seminari iniciat el curs anterior continua.
L’experiència del barri de Pont Major i la del Pla de l’Horta deixen de coordinar-se amb la resta d’experiències.

Curs 82/83

Es continua confonent l’educació de les persones adultes amb l’educació dels nens, eludint tot el referent a la necessària especialització del professorat i la dotació de recursos humans específics per a treballar en les escoles d’adults.
S’elabora un Pla de Treball d’EPA a l’àrea de Girona. Aquest s’aplica a Salt, Can Gibert del Pla, Font de la Pólvora-Vila-roja i Taialà. Dins aquest Pla de Treball hi ha el Projecte d’Escola Catalana a l’EPA. En aquest moment, a Catalunya no es pot parlar de renovació pedagògica sense parlar de catalanització a l’escola.
Aquest projecte el porten a terme 6 mestres del departament d’Ensenyament, 1 mestre de l’Ajuntament i 1 mestre de la Diputació a temps complet, més 1 mestre del departament d’Ensenyament i 2 de l’Ajuntament a temps parcial.

Curs 83/84

Posada en funcionament del Programa d’Educació Compensatòria dependent del MEC a les comarques gironines. Increment de 4 mestres (1 Girona, 1 Figueres, 1 Blanes i 1 Blanes-Lloret) dedicats exclusivament a l’alfabetització. El mestre de Girona es destina al Barri Vell.
També és en aquest curs quan es produeix la separació dels mestres de l’àrea de Girona. Queden repartits entre Salt, Can Gibert del Pla, Pont Major, Taialà, Font de la Pólvora- Vila-roja.

Curs 84/85

La lluita per la consolidació de l’EPA com un dret dels treballadors i com un sector educatiu específic és inseparable de la lluita per a la consolidació de les noves experiències.
Se celebren unes jornades a Salt sobre l’Educació Compensatòria.
L’actuació continua sent independent a cada barri i es coordina només durant la campanya d’inscripció.

Curs 85/86

Continua una important tasca de consolidació de les experiències de formació permanent del professorat a través de seminaris organitzats per l’ICE i el SEPT bàsicament, i de recerca i elaboració de materials didàctics.
En aquest curs hi ha 17 mestres que treballen per al  departament.
S’incorporen els cursos de català en els diferents barris on hi ha EPA (conveni Ajuntament- departament de Cultura)
En el moment de programar l’oferta als diferents barris, es creu convenient oferir un Graduat a Girona centre que s’ubica en el CP Lorenzana. Els mestres que l’assumeixen són els que treballen a Can Gibert del Pla.
A mig curs s’incrementa en un mestre més l’educació compensatòria. Aquest mestre s’ubica a Font de la Pólvora.

Curs 86/87

És en aquest curs quan els/les mestres que treballen en els diferents barris de la ciutat veuen la necessitat d’elaborar un Projecte d’Educació de les Persones Adultes per a la ciutat de Girona que respongui a les necessitats de la població, que integri tota la comunitat (febles/forts, amb estudis/sense estudis, dones/homes vells/joves…) i que trenqui amb el model portat aquest últim temps ja que no respon del tot a la problemàtica social, manté una pràctica educativa insatisfeta i una orientació massa academicista i poc funcional.
Tot i que es fan veritables esforços, aquest projecte no es veu reeixit.

Curs 87/88

La dinàmica continua essent, quant a professorat i acció als barris, la mateixa que el curs anterior. Cal destacar un element nou: dos mestres de compensatòria que treballen en els barris de Pont Major i Barri Vell presenten un programa d’alfabetització que preveu, entre d’altres aspectes, l’extensió cap a un nou barri, Montilivi i la necessitat que des del departament d’Ensenyament es proposi a l’Ajuntament i als mestres d’adults una reunió conjunta per elaborar un Projecte d’Educació de les Persones Adultes per a la ciutat de Girona que respongui a les necessitats de la població.
Fruit d’aquesta reunió neix una comissió constituïda per:
1 tècnic del Departament d’Ensenyament
1 tècnic de l’Àrea de Cultura-Ensenyament de l’Ajuntament
1 tècnic de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament
1 mestre d’EPA.
1 mestre del programa de Compensatòria
1 mestre de Català

Aquesta comissió estableix unes línies de treball i programació per al  curs  següent

Objectius a curt termini:

  • conèixer la realitat de cada sector i elaborar un pla de treball
  • programació per al  curs 88/89 i disseny de campanya

Objectius a llarg termini:

  • estudi de la viabilitat d’un Centre d’EPA. a Girona
  • definició del marc general de Formació Permanent (Reforma, Majors 25 anys, Plans Ocupacionals…)
  • donar resposta a les necessitats de cada sector

L’1 d’agost d’aquest curs (decret 186/1988) el Departament de Benestar Social assumeix les competències en matèria de Formació d’Adults.

Curs 88/89

Els/les mestres dependents fins aquell moment del Departament d’Ensenyament, passen a ser adscrits al Departament de Benestar Social.
El treball de la comissió, formada el curs antrior, dóna com a resultat el poder presentar  una programació que conté l’oferta educativa per a la ciutat de Girona consensuada per totes les parts implicades, oferta que consta de programes d’ alfabetització, ensenyament bàsic, formació per a joves en el marc ocupacional “Escola Taller”, formació cultural ( cursos de formació personal i cursos de català), integració al PFA… a més , el juny es presenta el Projecte d’Educació de les Persones Adultes per a la ciutat de Girona a l’administració que li donen el vist i plau.

Curs 89/90

S’inicia el curs amb la posada en pràctica del nou projecte. Això comporta tenir una seu central que provisionalment se situa als locals del carrer Taga del barri de Can Gibert del Pla, la formació d’un claustre únic, integrat per 7 mestres del departament i 3 mestres de Normalització Lingüística , l’acció als diferents barris( Taialà, Pont Major, Montilivi…)

Curs 90/91

L’escola es trasllada al Centre Cultural de l’Estació. S’inicia el programa que prepara la prova de maduresa d’FP1.
El 18 de març de 1991 surt publicada la llei de Formació d’Adults.

Curs 91/92

És un curs durant el qua,l d’una banda, es van consolidant els diferents programes (alfabetització per a estrangers, FP1…) i de l’altra, s’elabora un projecte per tal de fer més flexible l’organització del Graduat Escolar i l’adaptació dels seus continguts. D’aquí en surt el nou programa per a l’obtenció del graduat modular i la formació personal.

Curs 92/93

S’experimenta el programa de graduat modular i la formació personal en un dels tres torns. Es consolida el programa de preparació per a la prova de maduresa d’FP1. S’inicia un projecte per a dones al barri de Pont Major; la majoria d’elles són famílies monoparentals i reben l’ajuda de la PIRMI. L’objectiu del projecte és potenciar l’autonomia personal suficient que permeti la inserció sociolaboral. Es porta a terme amb l’equip de base del sector i es treballa de forma interdisciplinar.

Curs 93/94

L’escola compta amb una plantilla de 9 mestres en dedicació exclusiva. El programa de graduat modular i la formació personal s’estén als tres torns. L’actuació se situa al centre, als barris de Pont Major, Taialà, Sant Narcís i Sta. Eugènia i a l’Escola Taller.
Surt publicat el decret 72/1994 de 6 d’abril pel qual es regulen els Centres de Formació d’Adults.

Curs 94/95

És un curs de reivindicacions. En un dels Plenaris del Consell Municipal d’Educació- Consell Escolar Municipal s’aprova la petició de demanar a la Conselleria de Benestar Social el reconeixement de l’escola com a centre.
S’inicien unes primeres trobades amb tècnics de diferents àrees de l’Ajuntament i mestres de l’escola per intentar dissenyar un Pla Local de Formació amb l’objectiu de coordinar els diferents àmbits de formació que treballen a la ciutat.
Es demana a la Direcció General de Formació d’Adults poder ser una escola que experimenti el GES (Graduat d’Educació Secundària).

Curs 95/96

Curs de novetats. 1 de setembre del 96: surt publicat al DOGC la creació del Centre de Formació d’Adults de Girona; després de 20 anys d’educació d’adults a la ciutat es posa en funcionament l’òrgan més democràtic de l’escola, el Consell de Centre. Es posa en marxa un nou programa: preparació per a la prova d’accés a majors de 25 anys.
Es continua insistint en la necessitat d’experimentar el GES, la creació del Pla Local de Formació i l’augment de la plantilla del centre.

Curs 96/97

El centre va creixent en programes i alumnes, però encara cal anar reivindicant nous programes com l’experimentació del GES, i les proves d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, perquè el centre es converteixi en un servei públic que doni resposta a les necessitats de la població. Es crea el servei de Punt de Lectura.

Curs 97/98

L’aula de Sarrià de Ter s’integra al Centre; de les dues mestres, una passa a formar part de la plantilla del centre i l’altra se cedeix al Centre de Salt.
Es continua veient la necessitat, i per tant insistint a la DGFA, de posar en funcionament el GES, les proves d’accés a Grau Mitjà i Superior i els serveis d’informació i assessorament, informàtica i l’aula d’autoformació.

Curs 98/99

Des de DGFA es dóna l’autorització al centre per impartir els programes de proves d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà i Superior. I es crea el servei d’informació i assessorament. Es continua insistint en la necessitat d’experimentar el GES.

Curs 99/00

Curs decisiu; el centre rep l’autorització per experimentar el GES. Això comporta la configuració del tipus de centre que fa tant temps es reivindica: alfabetització, educació bàsica, prova de maduresa FP1 i totes les proves d’accés que permeten de nou tornar a entrar al Sistema Educatiu, en les tres franges horàries: matí, tarda i vespre; hi ha un increment de plantilla de tres professors  llicenciats.
Tot i això, encara  manca una peça clau en la configuració del centre, l’aula d’autoformació.

Curs 00/01

El Centre rep l’encàrrec de DGFA de fer acció en el sector Est de la ciutat, concretament al barri de Font de la Pólvora.
S’incrementa la plantilla en dos llicenciats (àmbit comunicació i àmbit de les matemàtiques, ciències i la tecnologia)

Curs 01/02

Dos esdeveniments claus: un, la inauguració del CFA Girona ubicat a la Travessia de la Creu, 1, totalment equipat. Entre els diversos espais hi ha una aula d’informàtica i una d’autoformació; l’altre, la celebració de més de 25 anys d’educació de persones adultes a la ciutat de Girona.

Curs 02/03

Elecció d’equip directiu. Posada en funcionament d’un projecte pilot sobre la preparació de les matèries específiques de la prova d’accés a CFGS en col·laboració amb els IES Narcís Xifra i Montilivi.

Curs 03/04

Inauguració de l’exposició ubicada permanentment a l’escola sobre els esdeveniments més rellevants de la història de l’educació de persones adultes a Girona i Catalunya i relacionada amb els fets culturals i polítics del moment.
Per fi, el desitjat retorn de l’educació de persones adultes al Departament d’Educació.

Curs 04/05

Segueix l’increment d’alumnat i la consolidació dels programes. Es fan mobilitzacions a tot  Catalunya per tal de continuar amb la defensa de l’educació pública de persones adultes.

Es demana augment de professorat i es fa una  vaga del professorat per reinvindicar-lo

Es crea la Junta Permanent de Catalunya de Directors/es de Centres i Coordinadors/es d’Aules de formació de persones adultes.

Curs 05/06

El curs s’inicia amb problemes per l’augment de demanda d’alumnat que no pot obtenir plaça al centre. Retirada parcial de la intervenció del Pla educatiu d’Entorn del sector Sta Eugènia-St Narcís. S’inicia un procés de mobilitzacions per demanar el dret a l’educació pública amb l’ampliació de plantilla i amb el suport dels sindicats d’ensenyament i la Junta de Personal. S’aconsegueixen més recursos humans per fer front a la demanda de formació

El centre inicia l’aventura publicant el número 1 “Entreaules”, la revista que pretén ser una eina més de socialització i de reflexió de la tasca educativa, de la història política, social i cultural del nostre país i del món.

El Departament d’Educació constitueix una comissió mixta d’acollida amb els sindicats per elaborar les condicions laborals i l’oferta educativa de l’EPA.

El Departament d’Educació elabora un avantprojecte de “Document de Bases per a la llei d’Educació permanent de Catalunya” i que convida a la participació.

El curs acaba amb una matriculació de 1591 alumnes.

El mes de maig del 2006 el Departament d’Educació i els sindicats signen l’acord en relació amb les condicions laborals del professorat d’educació de persones adultes que es desprenen del Pla d’acolliment de l’educació de persones adultes.

.

Curs 06/07

El curs s’inicia amb un nou equip directiu i nous reptes. El centre compte amb una plantilla de 21,5 professors/es.

El Departament d’Educació i bona part de la comunitat educativa signen el Pacte Nacional per a l’Educació. Un sector educatiu es mostra en desacord amb el pacte ja que instaura la sisena hora i l’augment de concerts a la privada.

El Departament d’Educació retira l’avantprojecte de “Document de Bases per a la Llei d’Educació permanent de Catalunya” i manifesta que s’inclourà una proposta d’EPA en la futura Llei d’Educació.

Acord-marc de col·laboració entre el Departament d’educació i Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, en matèria de planificació de la formació de persones adultes.

El curs acaba amb una matriculació de 1703 alumnes.

Curs 07/08

Reducció de centres que fan el batxillerat nocturn als IES.

Els CFAs i AFAs  estableixen relació amb l’IOC per la preparació de la prova d’accés a grau superior.

Es prorroga l’acord del 2006, entre sindicats i Departament d’educació en el marc de la comissió de seguiment de l’acord.

Mobilitzacions generals d’ensenyament contra la LEC.

La plantilla del centre augmenta a 23 professors/es.

El curs acaba amb una matriculació de 1742 alumnes.

Curs 08/09

Es suprimeix la Subdirecció general per convertir-se en una Unitat d’Educació Permanent dins la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Vagues en els centres públics contra la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). La Mesa de l’Educació de persones adultes manifesta estar en contra la  LEC,  perquè es perd una oportunitat de millora del sector, manté l’anterior Llei de Formació d’Adults i no dona un nou impuls al dret a la formació al llarg de la vida

El mes de juliol s’aprova la LEC.

L’equip directiu dimiteix per la falta de cohesió i els SSTT nomena una direcció transitòria.

El curs acaba amb una matriculació de 1893 alumnes

Curs 09/10

S’inicia amb una direcció transitòria per un curs.  Durant el curs es farà el procés d’elecció de nova direcció per quatre anys. Es presenten tres candidatures, per primer cop la ’història del centre.

L’Ajuntament de Girona i els SSTT de Girona signen un acord de col·laboració del treball en els barris fruit del model de centre presentat el curs anterior.

ES  un curs amb moltes mobilitzacions al sector educatiu i de la funció pública: dues vagues, retallades pressupostàries, decret de direcció i d’autonomia de centre, eliminació d’alguns batxillerats nocturns …

Es participa del Pla Educatiu de la Ciutat.

El projecte de la cartilla “El català, una llengua per a la igualtat”  elaborat pel centre ja és una realitat.

La Mesa presenta una proposta per a  la ciutat de Barcelona.

Som centre col·laborador d’ACTIC (Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).

Es crea una nova pàgina web.

El curs acaba amb una matriculació de 1511 alumnes