Organització interna

La nostra escola està formada per les següents persones:

Equip Directiu

Directora:            Nuri Figa
Cap d’Estudis:   Maria Adserias
Secretària:          Carme Porsell

Consell de Centre

El Consell de Centre és l’òrgan consultiu del Centre i està constituït per les següents persones:
Representants del professorat:  Xavier Sibecas, Montserrat Surroca, Eugènia Mascort i Eduard Piñero
Representants dels estudiants: Marc Ruiz i 3 alumnes més pendents d’escollir
Representants del personal administartiu i serveis (PAS): Anna Serra
Representant de l’Ajuntament: pendent de designació
L’Equip Directiu

Equip de coordinació

Cada programa compta amb la coordinació d’un/una o dos/dues professors/es que es responsabilitzen de la dinàmica global del programa i del seu desenvolupament:

  • Coordinadora d’ensenyaments inicials (català i castellà): Rosa Crous
  • Coordinadora d’ensenyaments instrumentals:  M. Eugènia Mascort
  • Coordinadora de Formació Bàsica  (GES): Montserrat Mola i Obed Murillo
  • Coordinador de Proves Accés (Grau Superior i Universitat): Alba Boix
  • Coordinadora d’Informàtica (TIC) : Eduard Piñero
  • Coordinadora  de Competències per la societat de la informació (idiomes): Monstserrat Surroca
  • Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social i Revista: Ester Feliu
  • Coordinador de Prevenció i riscos laborals i ambientals: Gerard Ferrer

Tutories

Cada grup disposa d’un tutor o d’una tutora (professor/a) per informar, assessorar i orientar sobre el seguiment i evolució de cada estudiant.

Representants de curs:

Al llarg del primer mes del curs, cada grup classe ha d’escollir el seu representant, que farà aportacions a les reunions de representants amb la finalitat que les activitats responguin a les necessitats i interessos dels estudiants i millorin el funcionament del Centre i que les activitats responguin a les necessitats i interessos dels estudiants.

Professorat

Maria Adserias, M. Alba Boix, Carme Claramunt, Rosa Crous, Ester Feliu, Gerard Ferrer, Nuri Figa, Eugènia Mascort, Montserrat Mola, Marina Muñoz, Obed Murillo, Marta Nieto, Eduard Piñero, Carme Porsell, Elisabet Queirós, Mariona Relats, Sílvia Sánchez, Xavier Sibecas, Montserrat Surroca, Andreu Turrà.

Personal d’administració i de serveis (PAS)

  • Auxiliar administrativa: Anna Serra
  • Consergeria: Elisabet Garriga i Marta Masó

I, sobretot, la nostra escola està formada pels i per les nostres alumnes.