Graduat en educació secundaria per adults (GESO)

El Graduat en Educació Secundària (GES) és la única titulació oficial d’ensenyament bàsic (equival a l’ESO que s’obté als intituts de secundària).
Des del curs 1999- 2000 la Generalitat de Catalunya autoritza que l’Escola d’Adults de Girona ofereixi el programa “Graduat en Educació Secundària” que permetrà a una persona adulta, a partir de 18 anys, obtenir la nova titulació amb un procés d’avaluació contínua o bé seguir la modalitat a distància o bé preparar-se per a les proves lliures.
La titulació del GES permet accedir a estudis superiors (grau mitjà o batxillerat per exemple) i preparar-se per estudiar les proves d’accés a grau superior o a d’accés universitat.

ESTRUCTURA
 • El GES s’organitza de forma modular en tres àmbits i dos nivells en cadascun dels àmbits.
 • Els mòduls són de dos tipus: Comuns i opcionals.
 • Per obtenir la titulació s’ha de cursar un total de 34 mòduls o, si escau, convalidar o acreditar.
 • Els mòduls i el seu contingut es distribueixen de la manera següent:
   • Àmbit de la comunicació: 12 mòduls comuns que inclouen les següents matèries: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera.
   • Àmbit científic tecnològic: 10 mòduls comuns que inclouen les següents matèries: matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologies
   • Àmbit social: 6 mòduls comuns que inclouen: ciències socials, geografia i història i educació per a la ciutadania.
   • Optatius dels tres àmbits: 6 mòduls
ACCÉS

Cal tenir 18 anys o més, o complir-los dintre de l’any natural de matriculació. En alguns casos (esportista d’èlit, programa de formació o altres) poden accedir amb 17 anys

DURADA DEL CURS

El curs està distribuït en tres trimestres. Cada trimestre consta de 10 setmanes de classe. Una persona pot incorporar-se al curs a principis de cada trimestre. El temps que es necessita per a aconseguir la titulació depèn del nombre de mòduls que s’han de cursar.

TUTORIA

A cadascuna de les persones que accedeixen al GES se’ls efectuarà una avaluació inicial que constarà de: l’expedient acadèmic, les proves inicials i l’entrevista personal. El programa disposa d’un servei de tutoria per informar i orientar sobre l’itinerari formatiu.

AVALUACIÓ, CONVALIDACIÓ, ACREDITACIÓ I CALENDARI

PRESENCIAL I AVALUACIÓ CONTÍNUA

S’establiran pautes per a l’observació sistemàtica i el seguiment de cada persona al llarg del seu procés d’aprenentatge:

   • Sistema modular: S’estableixen uns mòduls per als diferents àmbits que s’hauran de cursar, convalidar i/o acreditar.
   • Trimestral: Al final de cada trimestre es farà una sessió d’avaluació que quedarà reflectida en les actes de cada àmbit.
   • Itinerari personal: Cada persona tindrà un pla personalitzat, que es podrà revisar cada trimestre.
   • Flexible: La persona pot escollir fer un nivell en un curs (4 dies de la setmana), o fer mòduls d’un diversos àmbits per trimestre per exemple.

La titulació presentada, la prova de nivell i l’entrevista poden permetre una sèrie de convalidacions i acreditacions de nivells i mòduls:

   • A una persona que ja té el graduat escolar o el primer cicle d’ESO se li podran convalidar 16 mòduls (nivell 1).
   • Se situarà al nivell 2, tot i que el centre, una vegada realitzades les proves de nivell i l’entrevista, li podrà acreditar més mòduls o bé li aconsellarà fer algun mòdul de reforç.
   • A una persona que té superats crèdits del 2n cicle d’ESO ( 4t d’ESO), 1r de BUP o 1r curs de FP1 se li poden convalidar els mòduls corresponents .
   • Per a la resta de casuístiques caldrà fer una proposta d’acreditacions a la Direcció General de Formació de Persones Adultes amb la presentació de la prova de nivell efectuada.

PROVES LLIURES

El Departament d’Educació estableix un calendari de proves lliures per àmbits al llarg del curs (hi ha dues convocatòries).