Competència digital COMPETIC

El CFA Girona ofereix cursos d’Informàtica- COMPETIC (Inicial, 1, 2 i 3) que són equiparables als certificats ACTIC (Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).

El nostre centre també és centre examinador ACTIC (es convoquen proves un cop al mes).

Els ensenyaments d’informàtica a l’educació d’adults —COMPETIC— tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

Les competències que s’hi treballen són les següents:

C1: Cultura, participació i civisme digital.
C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
C3: Navegació i comunicació en el món digital.
C4: Tractament de la informació escrita.
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6: Tractament de la informació numèrica.
C7: Tractament de les dades.
C8: Presentació de continguts.


Aquests ensenyaments s’estructuren en quatre cursos, als quals s’hi treballen les diferents competències d’acord amb la distribució següent:
COMPETIC Inicial

El nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça a persones que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Recull tres de les sis competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):

C2 Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.

C4 Tractament de la informació escrita.

C3 Navegació i comunicació en el món digital.

El nivell de COMPETIC Inicial té una durada de 105 hores (3 hores setmanals).

COMPETIC 1 (equival a certificat ACTIC Bàsic)

Recull les tres competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC-Bàsic). No recollides a la formació Competic Inicial:

C6 Tractament de la informació numèrica.

C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

C1 Cultura, participació i civisme digital.

El nivell de COMPETIC 1 té una durada de 105 hores (3 hores setmanals).

COMPETIC 2 (equival a certificat ACTIC Mitjà)

Recull les vuit competències del nivell mitjà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Mitjà): competència de l’1 a la 8.

El nivell de COMPETIC 2 té una durada de 140 hores (4 hores setmanals). Cal distribuir-les de forma equitativa entre les vuit competències que s’hi treballen. Això vol dir que s’ha de procurar que al llarg del curs cal treballar tots els continguts assenyalats al currículum per a cada competència de forma proporcional, ja que el treball específic de les competències C4, C5, C6, C7 i C8 a COMPETIC 3 està basat en el domini que s’assoleix amb la superació d’aquest nivell.

COMPETIC 3 (equival a certificat ACTIC Avançat)

Recull les cinc competències del nivell avançat de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Avançat):

C4 Tractament de la informació escrita.

C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

C6 Tractament de la informació numèrica.

C7 Tractament de les dades.

C8 Presentació de continguts.

Actualment el centre ofereix la C4 Tractament de la informació escrita el primer trimestre i la C6 Tractament de la informació numèrica el segon trimestre.

Per tal d’obtenir el certificat de COMPETIC cal assolir dues de les cinc competències establertes, com a mínim.


Tots els nivells s’avaluen mitjançant una avaluació continuada (60%) i un projecte final (40%) que es realitza a final de curs.

La superació del curs comporta l’obtenció de la titulació COMPETIC que es convalida amb la titulació ACTIC (Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) equivalent.

Per tal de situar cada persona al nivell adequat per assegurar-nos que podrà seguir i superar el curs caldrà:

• Fer una entrevista prèvia per tal de descobrir les necessitats formatives de cadascú.
• Fer una prova de nivell.

Més informació:

https://projectes.xtec.cat/xarxadults/nivells/