Competència digital COMPETIC

El CFA Girona ofereix cursos d’Informàtica- COMPETIC (Inicial, 1 i 2) que són equiparables als certificats ACTIC (Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).

El nostre centre també és centre examinador ACTIC (es convoquen proves un cop al mes).

Els cursos COMPETIC estan organitzats en 4 nivells diferents:

▪ COMPETIC Inicial
COMPETIC 1
COMPETIC 2
COMPETIC 3

Els cursos tenen una durada d’un curs escolar i són presencials. S’estructuren en dues sessions setmanals d’1 hora i 30 minuts (COMPETIC Inicial, COMPETIC 1 i 2)

La finalitat dels cursos és poder esdevenir competent a nivell d’usuari en les diferents competències que es treballen en cada nivell.

Tots els nivells s’avaluen mitjançant una avaluació continuada (60%) i un projecte final (40%) que es realitza a final de curs.

La superació del curs comporta l’obtenció de la titulació COMPETIC que es convalida amb la titulació ACTIC (Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) equivalent.

Per tal de situar cada persona al nivell adequat per assegurar-nos que podrà seguir i superar el curs caldrà:

• Fer una entrevista prèvia per tal de descobrir les necessitats formatives de cadascú.
• Fer una prova de nivell.

En el quadre següent es mostra com s’estructuren els cursos, les competències que treballen i les equivalències entre els certificats COMPETIC i ACTIC:

     equivalencies competic