A cicles formatius de grau superior

L’experiència del CFA Girona en la preparació de les proves d’accés a cicles formatius de Grau Superior
es remunta al curs 1998-99. Han passat més de 4700 alumnes al llarg d’aquests anys.
Què és ? El Departament d’Educació convoca:a)  les proves d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional

b) les proves d’accés als ensenyament d’esport que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 3, amb l’objectiu que les persones que compleixen el requisit (superació de la prova específica corresponent) puguin accedir, un cop superada la prova, a cursar aquests ensenyaments.

L’objectiu de la prova és que les persones que no tenen la titulació exigida per matricular-se en un cicle formatiu, i que demostrin una preparació suficient, puguin cursar aquests ensenyaments.

· El fet de superar-la dóna dret a cursar un cicle formatiu, però no garanteix el dret a una plaça escolar.

· La superació de la prova té validesa permanent a tot Catalunya i a tot l’Estat espanyol.

· No equival a cap titulació acadèmica, tan sols faculta a qui no té la titulació exigida poder-se matricular a un cicle formatiu de Grau Superior.

Requisits · Tenir 18 anys o complir-los durant l’any 2016 i acreditar un títol de tècnic/a de grau mitjà del mateix grup d’itineraris (veure quadre d’afinitats).

· Tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2016

· Les persones que posseeixin la titulació acadèmica que els permeti matricular-se a grau superior (Batxillerat, equivalent o superior) no es poden presentar a la prova

 Curs de preparació

al

CFA Girona

Part comuna Matèries Bloc 1: * Llengua catalana i llengua castellanaBloc 2: * Matemàtiques o Història (per E. Artístics i E. Esports)

* Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)

Horari 3/4 dies a la setmana de 3 o 4 h/dia (Mireu quadre horaris)

MATÍ:  9 a 13 h  //  MIGDIA: 11 a 15h  // TARDA: 15 a 19 h

Part Específica (qui no té exempció) Matèries Les matèries de la part específica estan organitzades per opcions. Tots els cicles han d’escollir 2 matèries específiques. Es podran fer presencialment al CFA Girona o a distància (I.O.C- Institut Obert de Catalunya)Veure el quadre de matèries de la prova específica segons família i cicle formatiu.
Horari 1 dia a la setmana. A cada matèria s’hi dedicaran2 hores de classe mínim.    (Mireu quadre horaris)
Cost del curs Part comuna Materials:

dossiers de llengua catalana – castellana, matemàtiques i idioma

Part Específica que prepara el centre(qui no té exempció) Materials:  Llibres a comprar per part de l’estudiant:

Geografia

Psicologia (opcional)

 Què s’ha de fer per

Inscriure’t i matricular-te

 Preinscripció al CFA Girona · Omplir el full de preinscripció a les dates establertes pel Departament d’Ensenyament· Omplir el full específic de grau superior del CFA Girona
 Matriculació al CFA GIRONA

 

 • Fotocopia DNI o document equivalent
 • Fotocopia TIS  ( targeta Sanitària)
 • Dues  fotografies ( mida carnet )
 • Justificant de l’ingrés de l’import dels materials del curs que es lliurarà el dia de la matrícula
Informació

RESOLUCIÓ ENS/226/2015, de 12 de febrer

Informació el web: www.gencat.cat/ensenyament (Dossier informatiu dels temaris i dels models d’examen,…)

*  El centre es reserva el dret de modificar el programa i horaris en funció de la matrícula.

*  No es retornarà l’import del material un cop s’hagi fet la matrícula

FAMILIA PROFESSIONAL               CICLES FORMATIUS
  Ac. Físiques i Esportives (Opció B i D) ANIMACIÓ D’ACT.FÍSIQUES I ESPORTIVES
Administració i gestió           (Opció C) ADMINISTRACIÓ I FINANCES
ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ
SECRETARIAT (a extingir)
Agràries                                 (Opció B) GESTIÓ I ORGANITZACIÓ. D’EMPRESES AGROPECUÀRIES
GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL
PAISATGISME I MEDI RURAL
RAMADERIA  I ASSISTÈNCIA EN SANITAT ANIMAL
Arts Gràfiques                       (Opció A) DISSENY I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESES I MULTIMÈDIA
DISSENY I GESTIÓ DE PRODUCCIÓ GRÀFICA
Arts i Artesanies                   (Opció A) ARTISTA FALLER I CONSTRUCCIÓ D’ESCENOGRAFIES
Comerç i Màrqueting            (Opció C) GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS
COMERÇ INTERNACIONAL
MARQUETING I PUBLICITAT
TRANSPORT I LOGÍSTICA
SERVEIS AL CONSUMIDOR
Edificació i Obra Civil           (Opció A) PROJECTES D’EDIFICACIÓ
PROJECTES D’OBRA CIVIL
REALITZACIÓ I PLANS D’OBRES
Electricitat i Electrònica       (Opció A) AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL
MANTENIMENT ELECTRÒNIC
SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTIC
SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS
Energia i aigua                      (Opció A) EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMIQUES.
CENTRALS ELÈCTRIQUES
ENERGIES RENOVABLES
Fabricació Mecànica            (Opció A) CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES
DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA
PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FAB. MECAN.
ÒPTICA  D’ULLERA
PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN L’EMMOTLLAMENT DE METALLS I POLÍMERS
Fusta, Moble I Suro              (Opció A) DISSENY I MOBLAMENT
 Hosteleria i turisme               (Opció C)

 

AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENT
DIRECCIÓ DE CUINA
DIRECCIÓ EN SERVEIS EN RESTAURACIÓ
GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES
 Imatge  i So                         (Opció A)

 

ANIMACIONS EN 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE
REALITZACIÓ DE PROJECTES D’ ÀUDIOVI. I ESPECT.
SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES
PRODUCCIÓ D’ÀUDIOVISUALS  I ESPECTACLES          (Opció C)
Imatge  Personal                   (Opció B) ASSESSORIA  D’IMATGE  PERSONAL I CORPORATIVA
ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA
ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR
CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL
Indústries Alimentàries           (Opció B) PROCESSOS I QUALITAT EN INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
VITIVINICULTURA
Informàtica I Comunicacions   (Opció A) ADMINISTRACIÓ SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA
DESENVOL. D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
DESENVOL. D’APLICACIONS PER A WEB

En funció de les matèries d’una determinada opció ( A,B,C o D) els aspirants obtindran, si superen tota la prova, l’accés a tots els Cicles Formatius inclosos en l’opció.

 Qualificació de la prova*

* Segons RESOLUCIÓ ENS/226/2015, de 12 de febrer

La qualificació de la part comuna és la  mitjana aritmètica de les 4 matèries comunes; la qualificació de la part específica és la mitjana aritmètica de les 2 matèries triades.

La qualificació global de la prova és la mitjana aritmètica de la part comuna i la part específica; la qualificació final s’obté de sumar la puntuació complementària a la qualificació global.

Per calcular la qualificació global, la qualificació mínima de cada part ha de ser igual o superiors a 4 ( o estar-ne exempt o exempta).

Només a les persones aspirants que obtinguin una qualificació global igual o superior a 4 se’ls podrà sumar la puntuació complementària obtinguda a partir de:

1- full de valoració de mèrits (1 punt, com a màxim):

 1. a) Per estudis (màxim 0,90 punts):

a.1) 0,60 punts pel títol de tècnic/a diferent a l’al·legat com a requisit per accedir a la prova i si és el cas, tècnic/a auxiliar, oficialia o formació equivalent previst a l’apartat 2.2.

a.2) 0,01 punts per cada 20 hores d’altres formacions professionalitzadores (màxim 0,60 punts).

 1. b) Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (màxim 0,90 punts):

b.1) Per experiència professional: 0,005 punts per cada dia treballat a jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial.

b.2) Per experiència esportiva en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats relacionades: 0,005 punts per l’equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa, com les competicions, la preparació o la planificació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activitats en associacions: 0,005 punts per l’equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa, com la formació prèvia.

2– La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o ensenyaments esportius.”

Exempcions*

 * Segons RESOLUCIÓ ENS/276/2014, de 10 de febrer i RESOLUCIÓ ENS/1585/2014, de 2 de juliol

– Exempció de la matèria de competència en llengua catalana  o de llengua catalana

La poden demanar les persones que fa menys de dos anys que viuen a Catalunya i no han estat escolaritzades en català.

La sol·licitud s’ha de fer a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat  del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202 planta 2C 08021 Barcelona)

– Exempció de la part específica

La poden demanar:

 1. Les persones que acreditin experiència laboral en el sector professional del cicle a què volen accedir (almenys d´1 any com a oficial o oficiala de 2a o superior i de 3 anys com a oficial o oficiala de 3a o categories inferiors).
 2. Les persones que poden acreditar experiència en tasques de voluntariat, realitzades en entitats  (l’equivalent a 1 any laboral a jornada completa o temps proporcional en cas de jornada a temps parcial). Aplicable a la família de serveis socioculturals i a la comunitat.
 3. Les persones que poden acreditar experiència equivalent a 1 any laboral en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats complementàries (competicions,…) Aplicable a la família d’activitats físiques i esportives.
 4. Acreditar la condició d’esportista d’alt rendiment.
 5. Les persones que tinguin un títol de tècnic o tècnica del mateix grup d’itineraris que el cicle formatiu de grau superior a què es vol accedir. Lloc de presentació: qualsevol Institut (o el que realitzaràs la prova) on es cursen cicles formatius de formació professional inicial o ensenyaments esportius dependents del Departament d’Ensenyament.

En els casos a) b) i c)  l’exempció s’ha de demanar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Exempció total de la prova

La poden demanar les persones que compleixin simultàniament les condicions per quedar exemptes de la part comuna i de la part específica, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 45 anys o la de 40 anys (experiència laboral)

PÀGINES WEB ON TROBAR INFORMACIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

  * Webs del Departament d’Ensenyament:

     – www.gencat.cat/ensenyament/proves (informació general, qualificacions, inscripcions, …)       

     – www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/   (cicles, temaris, proves, ensenyament d’esports, arts plàstiques i disseny, música i dansa…)

* Per fer-ho a distància (matèries específiques, cicles formatius,…):

   http://ioc.xtec.cat/educacio/

 * Per accedir a la informació de l’Institut Català de qualificacions professionals:

   – Acredita’t      Anar a  www.gencat.cat/ensenyament

* Per accedir als estudis universitaris des dels cicles formatius de grau superior:

–   http://www10.gencat.net/cur_wrcec/AppJava/cfgs/start.do (informació general)

http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=6123 (UdG)

–    http://www.gencat.cat/universitats/pau