Llengua anglesa

La llengua anglesa és la llengua estrangera que s’imparteix amb caràcter prioritari dins dels ensenyaments transprofessionals.

Nivell 1

 • L’ensenyament inicial de les llengües anglesa i francesa s’adscriu dins del nivell A1 d’usuari bàsic*, de domini de la llengua d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Se centra en les competències de la llengua oral, tot i incorporar objectius comunicatius mínims de la llengua escrita.
 • L’usuari de nivell A1 pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.
 • S’adreça a persones majors de 18 anys amb desconeixement d’aquestes llengües. El programa pretén oferir unes nocions de les llengües anglesa o francesa com a eines d’intercanvi i comunicació potenciant la llengua oral mitjançant situacions comunicatives reals i quotidianes.
 • La superació del curs corresponent donarà accés a un certificat de 105 h d’assistència.
 • El curs s’inicia al setembre i finalitza al juny. Són 105 hores de formació repartides en 2 sessions setmanals d’una hora i mitja cadascuna.

Nivell 2

 • L’ensenyament de la llengua anglesa i francesa de nivell 2 s’adscriu dins del nivell A2.1 d’usuari bàsic, de domini de la llengua d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Al llarg d’aquest curs es consoliden els continguts del nivell A1 (inicial) i s’introdueixen els de segon nivell bàsic d’usuari (A2.1).
 • La finalitat d’aquest curs és reforçar els coneixements adquirits en el primer nivell i iniciar-se en l’aprenentatge orientat i assistit de les habilitats de la llengua oral i escrita.
 • S’adreça a persones majors de 18 anys que han superat el nivell inicial o que disposen dels coneixements corresponents per a poder-los seguir.
 • La superació del curs corresponent donarà accés a un certificat de 105 h d’assistència.
 • El curs s’inicia al setembre i finalitza al juny. Són 105 hores de formació repartides en 2 sessions setmanals d’una hora i mitja cadascuna.

Nivell 3

 • L’ensenyament de la llengua anglesa de nivell 3 s’adscriu dins del nivell A2.2 d’usuari bàsic*, de domini de la llengua d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, i per tant al llarg d’aquest curs es consoliden els continguts del nivell A2.
 • La finalitat d’aquest curs és reforçar els coneixements adquirits en el segon nivell i consolidar l’aprenentatge orientat a adquirir les competències pròpies de l’usuari bàsic.
 • L’usuari de nivell A2 pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). L’usuari pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.
 • S’adreça a persones majors de 18 anys que han superat el segon nivell o que disposen dels coneixements corresponents per a poder-los seguir.
 • La superació del curs corresponent donarà accés a un certificat de 140h d’assistència i a la titulació del nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.
 • El curs s’inicia al setembre i finalitza al juny. Són 140 hores de formació repartides en 2 sessions setmanals de 2 hores cadascuna.

 

Nivells 1, 2 i 3:

1. CONTINGUT:

– Comprensió oral i comprensió lectora
– Expressió oral i escrita
– Aspectes gramaticals bàsics

2. HORARIS:

Hi ha torns de matí, tarda i vespre

3. GRATUÏTAT:

La matrícula és gratuïta. Per al material del curs i el llibre es fa un ingrés del seu cost al número de compte del centre i el mateix centre facilita el llibre.