Formació instrumental

L’objectiu dels estudis de Formació Instrumental és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

Els continguts d’aquesta formació s’organitzen en tres nivells:

Primer nivell (N1), en què l’aprenentatge se centra en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural.

Segon nivell (N2), en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l’entorn.

Tercer nivell (N3), en el qual s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement: llengua, matemàtiques i ciències socials i naturals.

La durada aproximada d’aquesta formació és de 1.100 hores. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, la durada pot ser més llarga o menys.

En el CFA Girona la formació instrumental es basa en un mètode propi d’alfabetització i es duu a terme en llengua catalana.

L’ensenyament es porta a terme tant en els barris com en el centre.